โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา
ตำแหน่ง - หน่วยงานอาคาร/ห้องหมายเลขโทรศัพท์
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา
. ทนท. ผู้อำนวยการโครงการ อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4060
หน่วยก่อสร้างสายส่ง
. รก. หัวหน้าหน่วย นกส-หส. อค-หส.ท.101,1008 0 2436 4064
หมวดสายส่ง
. รก. หัวหน้าหมวด มสส-หส. นกส-หส. อค-หส.ท.101, 805 0 2436 4074
หน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
. รก. หัวหน้าหน่วย นกฟ-หส. อค-หส. ท.101,805 0 2436 4072
หมวดโยธา
. รก. หัวหน้าหมวด มยธ-หส. นกฟ-หส. อค-หส. ท.101,805 0 2436 4074
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า
. ทนท. หัวหน้าหมวด มอฟ-หส. นกฟ-หส. อค-หส. ท.101,805 0 2436 4074
หมวดระบบควบคุม
. รก. หัวหน้าหมวด มรค-หส. นกฟ-หส. อค-หส. ท.101,805 0 2436 4074
หน่วยก่อสร้างโยธาและบริหารงานเหมือง
. ทนท. หัวหน้าหน่วย นกบ-หส. อค-หส. MM,- 04-744-4270
หมวดบริหารงานเหมือง
. ทนท. หัวหน้าหมวด มบม-หส. นกบ-หส. อค-หส. MM,- 04-744-4967
หน่วยติดตั้งเครื่องจักรกลเหมือง
. รก. หัวหน้าหน่วย นตม-หส. อค-หส. MM,- 04-744-4974
หมวดติดตั้งเครื่องจักรกล
. รก. หัวหน้าหมวด มตค-หส. นตม-หส. อค-หส. MM,- 04-744-4802
หมวดติดตั้งระบบสายพานลำเลียง
. ทนท. หัวหน้าหมวด มตส-หส. นตม-หส. อค-หส. MM,- 04-744-4250
หมวดติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
. รก. หัวหน้าหมวด มตจ-หส. นตม-หส. อค-หส. MM,- 04-744-4902
หมวดติดตั้งไฟฟ้าควบคุม
. ทนท. หัวหน้าหมวด มตฟ-หส. นตม-หส. อค-หส. MM,- 04-744-4551
หน่วยโยธาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
. รก. หัวหน้าหน่วย นยก-หส. อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4065
หมวดก่อสร้างโรงไฟฟ้า
. รก. หัวหน้าหมวด มกฟ-หส. นยก-หส. อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4064
หมวดก่อสร้างอาคารประกอบโรงไฟฟ้า
. ทนท. หัวหน้าหมวด มกอ-หส. นยก-หส. อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4064
หมวดก่อสร้างทั่วไป
. รก. หัวหน้าหมวด มกท-หส. นยก-หส. อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4064
หน่วยไฟฟ้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
. ทนท. หัวหน้าหน่วย นฟก-หส. อค-หส. ท.101,908 0 2436 1237
หมวดไฟฟ้าทั่วไปและเครื่องจักรไฟฟ้า
. ทนท. หัวหน้าหมวด มฟจ-หส. นฟก-หส. อค-หส. ท.101,908 0 2436 1239
หมวดระบบป้องกันและตรวจสอบ
. ทนท. หัวหน้าหมวด มรต-หส. นฟก-หส. อค-หส. ท.101,908 0 2436 1235
หน่วยเครื่องกลก่อสร้างโรงไฟฟ้า
. ทนท. หัวหน้าหน่วย นคก-หส. อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4065
หมวดเครื่องจักรกลและตรวจสอบคุณภาพ
. ทนท. หัวหน้าหมวด มคต-หส. นคก-หส. อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4065
หมวดหม้อน้ำและระบบท่อ
. ทนท. หัวหน้าหมวด มมท-หส. นคก-หส. อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4064
หน่วยเครื่องมือระบบควบคุมก่อสร้างโรงไฟฟ้า
. ทนท. หัวหน้าหน่วย นคค-หส. อค-หส. ท.101,906 0 2436 1256
หมวดเครื่องมือควบคุมกล
. ทนท. หัวหน้าหมวด มคค-หส. นคค-หส. อค-หส. ท.101,1008 0 2436 4064
หมวดเครื่องมือควบคุมไฟฟ้าและระบบข้อมูล
. ทนท. หัวหน้าหมวด มคข-หส. นคค-หส. อค-หส. ท.101,906 0 2436 1253
หน่วยบริหารสัญญา
. รก. หัวหน้าหน่วย นบส-หส. อค-หส. ท.101, 1008 0 2436 4066
หมวดบริหารสัญญาโรงไฟฟ้า
. ทนท. หัวหน้าหมวด มบฟ-หส. นบส-หส. อค-หส. ท.101,907/2 0 2436 1212
หมวดบริหารสัญญาและข้อมูลก่อสร้างระบบส่ง
. รก. หัวหน้าหมวด มบข-หส. นบส-หส. อค-หส. ท.101,805 0 2436 4073
หมวดบริหารสัญญาระบบจัดส่งน้ำ
. รก. หัวหน้าหมวด มบน-หส. นบส-หส. อค-หส. ท.101, 705 0 2436 0714
หน่วยบริหารงานและสิ่งแวดล้อม
. รก. หัวหน้าหน่วย นบล-หส. อค-หส. ท.101, 1008 0 2436 4064
หมวดบริหารงานโครงการ
. ทนท. หัวหน้าหมวด มบค-หส. นบล-หส. อค-หส. ท.101, 1008 0 2436 4064
หมวดแผนงานโครงการ
. รก. หัวหน้าหมวด มผค-หส. นบล-หส. อค-หส. ท.101, 1008 0 2436 4064
หมวดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า
. รก. หัวหน้าหมวด มคฟ-หส. นบล-หส. อค-หส. ท.101, 1008 0 2436 4064
หมวดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบส่งและระบบจัดส่งน้ำ
. ทนท. หัวหน้าหมวด มคส-หส. นบล-หส. อค-หส. ท.101,701 0 2436 0741
หน่วยระบบจัดส่งน้ำ
. ทนท. หัวหน้าหน่วย นรน-หส. อค-หส. ท.101,701 0 2436 0749
หมวดเขื่อน
. ทนท. หัวหน้าหมวด มข-หส. นรน-หส. อค-หส. ท.101,701 0 2436 0749
หมวดอาคารและโครงสร้าง
. ทนท. หัวหน้าหมวด มอค-หส. นรน-หส. อค-หส. ท.101,701 0 2436 1153
หมวดไฟฟ้าและระบบควบคุม
. รก. หัวหน้าหมวด มฟร-หส. นรน-หส. อค-หส. ท.101,702 0 2436 0729
หมวดงานท่อและเครื่องกลระบบจัดส่งน้ำ
. รก. หัวหน้าหมวด มทน-หส. นรน-หส. อค-หส. ท.101,707 0 2436 0759


หมวดอาคารและโครงสร้าง
ตำแหน่ง - หน่วยงานอาคาร/ห้องหมายเลขโทรศัพท์
หมวดอาคารและโครงสร้าง
. ทนท. หัวหน้าหมวด มอค-หส. นรน-หส. อค-หส. ท.101,701 0 2436 1153