ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
ตำแหน่ง - หน่วยงานอาคาร/ห้องหมายเลขโทรศัพท์
ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
. ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ ท.082,201 0 2436 0300
. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ-พัสดุ ท.082,201 0 2436 0301
. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ-จัดหา ท.082,201 0 2436 0302
. วิทยากรระดับ 11 ท.082,ชั้น 3 0 2436 0303
กองจัดหากลาง
. หัวหน้ากองจัดหากลาง ท.082,ชั้น 1 0 2436 0310
แผนกซื้อกลาง
. หัวหน้าแผนกซื้อกลาง ท.082,ชั้น 1 0 2436 0311
แผนกจ้างกลาง
. ทนท. หัวหน้าแผนก หจก-ห. กจก-ห. อพจน.ท.082,ชั้น 1 0 2436 0313
แผนกประกวดราคา
. หัวหน้าแผนกประกวดราคา ท.082,104 0 2436 0312
แผนกสัญญา
. ทนท. หัวหน้าแผนก หสญ-ห. กจก-ห. อพจน. ท.082,104 0 2436 0314
กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
. หัวหน้ากองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ท.082,ชั้น 2 0 2436 0350
แผนกจัดหางานพัฒนา
. ทนท. หัวหน้าแผนก หจงพ-ห. กจพชส-ห. อพจน. ท.082,ชั้น 2 0 2436 0351
แผนกจัดหางานระบบส่ง
. หัวหน้าแผนกจัดหางานระบบส่ง ท.082,ชั้น 2 0 2436 2333
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร
. หัวหน้าแผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร ท.082,ชั้น 2 0 2436 2335
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง
. ทนท. หัวหน้าแผนก หจงช-ห. กจพชส-ห. อพจน.ท.082,ชั้น 2 0 2436 7323
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ
. หัวหน้ากองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ท.082,ชั้น 2 0 2436 7620
แผนกซื้อ
. หัวหน้าแผนกซื้อ ท.082,ชั้น 2 0 2436 7621
แผนกจ้าง
. ทนท. หัวหน้าแผนก หจ-ห. กจฟธ-ห. อพจน. ท.082,ชั้น 2 0 2436 7622
แผนกพัสดุและจัดหางานโรงงานและอะไหล่
. หัวหน้าแผนกพัสดุและจัดหางานโรงงานและอะไหล่ NCO,- 775-2240
กองพัสดุกลาง
. หัวหน้ากองพัสดุกลาง ท.082,301 0 2436 0330
แผนกพัสดุสำรองคลัง
. หัวหน้าแผนกพัสดุสำรองคลัง ท.082,101 0 2436 0331
แผนกพัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้
. หัวหน้าแผนกพัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ท.082,101 0 2436 0332
แผนกรหัสพัสดุ
. หัวหน้าแผนกรหัสพัสดุ ท.082,301 0 2436 0333
แผนกรับและส่งพัสดุ
. หัวหน้าแผนกรับและส่งพัสดุ ท.082,102 0 2436 0335
แผนกจำหน่ายพัสดุ
. ทนท. หัวหน้าแผนก หจพ-ห. กพก-ห. อพจน.ท.082,301 0 2436 1379
กองพัสดุสายงาน
. หัวหน้ากองพัสดุสายงาน ท.082,302 0 2436 2330
แผนกพัสดุระบบส่ง
. ทนท. หัวหน้าแผนก หพรส-ห. กพส-ห. อพจน. ท.082,302 0 2436 2331
แผนกพัสดุสื่อสาร
. หัวหน้าแผนกพัสดุสื่อสาร ท.082,302 0 2436 2332
แผนกรับและส่งพัสดุสายงาน
. ทนท. หัวหน้าแผนก หรสส-ห. กพส-ห. อพจน. ท.082,102 0 2436 0352
กองวิชาการและสารสนเทศ
. หัวหน้ากองวิชาการและสารสนเทศ ท.082,202/2 0 2436 0340
แผนกรายงานและวิเคราะห์
. หัวหน้าแผนกรายงานและวิเคราะห์ ท.082,302 0 2436 0343
แผนกระบบงานพัสดุ
. ทนท. หัวหน้าแผนก หรพ-ห. กวส-ห. อพจน.ท.082,302 0 2436 0345
แผนกระบบงานจัดหา
. ทนท.หัวหน้าแผนก หรจ-ห. กวส-ห. อพจน.ท.082,203 0 2436 3354
แผนกวิชาการและพัฒนางานในประเทศ
. ทนท. หัวหน้าแผนก หวพน-ห. กวส-ห. อพจน. ท.082,302 0 2436 0341