โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัล Thailand Quality Class ได้สำเร็จเป็นปีที่ 2 การันตีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก พร้อมตั้งเป้าคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ให้ได้ภายในปี 2562

20160322 M02 02

          นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 โดยนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัล TQC พร้อมด้วย นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กฟผ. นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถคว้ารางวัล TQC ได้สำเร็จเป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมทั้งบุคลากรทุกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาและทำงานได้ตามมาตรฐานของ TQC อย่างต่อเนื่อง จนสามารถคว้ารางวัล TQC ประจำปี 2558 มาได้สำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะสามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ TQA มาให้ได้ภายในปี 2562 รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้โรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. มุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่มีการบริหารเป็นเลิศเช่นเดียวกันต่อไป

          รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) มีองค์กรที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นหกองค์กร จากองค์กรผู้สมัครขอรับรางวัลฯ ทั้งหมด 39 องค์กร โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. เป็นหนึ่งในหกองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับรางวัล TQC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากครั้งแรกในปี 2556 พร้อมด้วยห้าองค์กรไทยที่ได้รับรางวัล TQC ดังนี้ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาขอนแก่น จำกัด ,บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ,โรงงานผลิตพลาสติก โพลีโพรพิลีน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และสายธุรกิจสุกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งปี 2558 นี้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณา

20160322 M02 01

          รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่และสนับสุนนและผลักดันองค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ และองค์กรที่ได้รับรางวัลจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำองค์กรของตนเองไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน