กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก ในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและวิกฤตการณ์ภัยแล้ง พร้อมตั้งเป้า ปี 2560 กฟผ. จะติดตั้งระบบโทรมาตรให้ครบทุกเขื่อน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

20160325-M02-01

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นายวันชัย ประไพสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมงานและจัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

20160325-M02-02

          พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เชื่อว่าทุกคนคงทราบดีถึงความสำคัญของน้ำ แต่วันนี้สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันคือจะบริหารจัดการน้ำ ไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นวาระสำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีบ่อน้ำเล็กของชุมชนประมาณ 330,000 บ่อ บ่อบาดาล ประมาณ 100,000 บ่อ แหล่งน้ำนอกเขตชลประทานอีกประมาณ 10,000 บ่อ เมื่อเทียบแหล่งน้ำกับประชากรที่มีอยู่ 74,000 หมู่บ้านนั้น ถือว่าเพียงพอ แต่วันนี้กลายเป็นว่าเกิดวิกฤตภัยแล้งทั่วประเทศ จึงอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวง หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนมาช่วยกันคิดว่าเป็นเพราะอะไรและจะแก้ปัญหาอย่างไร นอกจากนี้การรักษาต้นน้ำถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำและเป็นแหล่งช่วยกักเก็บน้ำ แต่ทุกวันนี้ยังมีการทำลายป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อช่วยกันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

20160325-M02-03

นายวันชัย ประไพสุวรรณ กล่าวว่า งานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกนี้ กฟผ. ได้จัดทำบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำของ กฟผ. และสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทราบว่ามีสิ่งใดบ้างที่ กฟผ. ได้ทำให้กับสังคมและชุมชน โดย กฟผ. ได้ใช้ทรัพยากรที่องค์การมีอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถของบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยีเพื่อให้อ่างเก็บน้ำของ กฟผ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ โดยในปี 2560 เขื่อนทุกเขื่อนของ กฟผ. จะได้รับการติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อให้การวางแผนบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ กฟผ. โดยมี นายวันชัย ประไพสุวรรณ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป และมอบของที่ระลึก โดยบูธนิทรรศการของ กฟผ. เป็นความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร กับ ฝ่ายสำรวจ เน้นสื่อให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนใหญ่ของ กฟผ. ว่าอยู่ภายใต้การพิจารณาร่วมกันของคณะอนุกรรมการ วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ อันประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เน้นการระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นสำคัญ ตลอดจนแสดงให้เห็นสถานการณ์ต้นทุนน้ำที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและใช้อย่างประหยัด เพื่อผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปด้วยกัน

          นอกจากนี้ ภายในงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ อาทิ นิทรรศการทรัพยากรน้ำไทย นิทรรศการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและยุทธศาสตร์ภัยแล้ง 2558 – 2559 และการเสวนาหัวข้อ “ประชารัฐ ร่วมใจ คืนความใส่ใจลำน้ำ”

          ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อวันน้ำโลกว่า Water and Jobs : น้ำและการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและอาชีพ โดยทั้งสองสิ่งมีความสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากน้ำจะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีชีวิต สำหรับประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.