ประธานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการไตรภาคี)พร้อมคณะอนุกรรมการฯร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าผลการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ยืนยันการทำงานของคณะกรรมการทุกคนมีความโปร่งใส มีเหตุมีผล เพื่อประเทศชาติ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยมีประชาชนทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านและสื่อมวลชนมาร่วมรับฟัง ประมาณ 500 คน

20160516-M01-01

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกของจังหวัด พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ โฆษกและประธานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าผลการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุนโครงการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ โดยมีตัวแทนจากชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมต.ปกาสัย กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน และกลุ่มพิทักษ์ปกาสัย ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 500 คน ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

20160516-M01-02

          พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ภายหลังจากกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับสิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชนชาวประมงในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและได้มีการเสนอการใช้พลังงานหมุนเวียนแทน โดยขอเวลา 3 ปี พร้อมทั้งเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ให้ยกเลิกการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ หยุดการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ หรือ คณะกรรมการไตรภาคีซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ คือ กระทรวงพลังงาน กฟผ. ตัวแทนจากรัฐบาล ตัวแทนจากฝ่ายผู้คัดค้านโรงไฟฟ้า เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) นักวิชาการ และตัวแทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อพิจารณาข้อเสนอของเครือข่ายปกป้องอันดามันฯ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้มีการศึกษาและมีความคืบหน้าตามกรอบแนวทางที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะประเด็นการศึกษาผลกระทบ EIA และ EHIA ที่ประชาชนมีความกังวล ทางอนุกรรมการและนักวิชาการได้เสนอประเด็นไว้หลายประเด็นโดยทางคณะอนุกรรมการได้มีมติ ให้ กฟผ. จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำไปพิจารณาอีกครั้งว่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนใดต่อไป

          สำหรับประเด็นพลังงานทางเลือกที่ทางกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เสนอให้นำมาใช้แทนถ่านหิน ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการศึกษา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขนาดเล็ก พลังงานจากขยะ หากนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าจะได้พลังงานเพียง 177.5 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในพื้นที่ แต่จะนำผลการพิจารณาซึ่งมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาศึกษาหาข้อสรุปและนำมาประมวลผลอีกครั้ง

          “ขอให้ประชาชนและทุกฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเชื่อมั่นในการทำงานของคณะกรรมการทุกคน จะไม่มีการบิดเบือนข้อมูลการศึกษาอย่างเด็ดขาด ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยเหตุด้วยผล ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ เราต้องฟังคนทั้งประเทศ คณะกรรมการไม่ใช่ตัวแทนของ กฟผ. และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อนำขอมูลที่ได้ไปประชุมพิจารณาหาข้อสรุปบนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป” พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ กล่าว

          นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ผู้ประสานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน กล่าวว่า ขอให้ทางคณะกรรมการหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไว้ก่อน จนกว่าจะครบ 3 ปี เพื่อเปิดทางให้มีการศึกษาพลังงานเลือกกันอย่างจริงจัง หากว่าครบ 3 ปี ไปแล้วทางเครือข่ายฯ ไม่สามารถศึกษาหาพลังงานทางเลือกมาแทนถ่านหินได้ ก็ค่อยมาว่ากันอีกที และขอให้ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ศึกษาพลังงานทางเลือกแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินมีความเป็นกลางประชาชนไว้ใจได้

20160516-M01-03

          นายไพโรจน์ บุตรเผียน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กล่าวว่า ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ขอให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในการทำงานของคณะกรรมการทุกฝ่ายเพราะเป็นตัวแทนของรัฐบาล เห็นด้วยกับการพัฒนาพลังงานทดแทน แต่ จ.กระบี่ จำเป็นต้องมีพลังงานที่มั่นคง เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย และชาวกระบี่ยินดีที่จะเป็นแหล่งพลังงานให้กับทุกจังหวัดในภาคใต้และคนไทยทุกคน

          นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในฐานะกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกของจังหวัด กล่าวว่า ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการจะดำเนินงานด้านการวิจัยพลังงานทดแทนร่วมกับนักวิชาการ พร้อมจัดแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีข้อสรุปว่า จังหวัดกระบี่สามารถใช้พลังงานแทนได้มากน้อยแค่ไหน และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร

20160516-M01-04

          นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล นักธุรกิจของจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขอเสนอให้คณะกรรมการจัดเวทีร่วมกันทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน เพื่อนำเหตุผลมาพูดคุยกันว่าคัดค้านเพราะอะไร สนับสนุนเพราะอะไร ในฐานะคนกระบี่ ซึ่งเป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักตลอดมานั้น อยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป อยากให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันและพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อให้สังคมกระบี่คงเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป