นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมร่วมประชุมระดับผู้นำสูงสุดการไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน (HAPUA Council) ครั้งที่ 32 เน้นย้ำความมั่นคงทางด้านพลังงาน ไฟฟ้า สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค พัฒนาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และ พิจารณาการร่วมทุนกับเอกชนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตร่วมกันในระดับภูมิภาค

20160517-M01-01

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. เป็นผู้นำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำสูงสุดการไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน (The Head of ASEAN Power Utilities/Authorities Council: HAPUA Council) ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุม HAPUA Working Committee (HWC) ครั้งที่ 23 ได้แก่ ผู้บริหารจากหน่วยงานการไฟฟ้า และกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการ HAPUA เลขานุการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ผู้แทนจากศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy) และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับนานาชาติที่ได้รับเชิญ

20160517-M01-02

สำหรับการประชุม HAPUA Council ครั้งที่ 32 ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับผู้นำสูงสุดในครั้งนี้ มีถ้อยแถลงร่วม 4 ประการ ได้แก่

          1) เน้นย้ำพันธสัญญาต่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยได้วางกรอบพลังไฟฟ้าที่ถ่ายเทภายใต้โครงข่ายเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) ณ ปี พ.ศ. 2563 เป็น 10,800 เมกะวัตต์ และหลังปี พ.ศ. 2563 ปริมาณจะเพิ่มขึ้นเป็น 16,000 เมกะวัตต์

          นอกจากนี้ คณะ HAPUA Council ยังให้ความสำคัญต่อโครงการนำร่องสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไปยัง สิงคโปร์ ผ่านไทยและมาเลเซีย (Lao PDR, Thailand, Malaysia, Singapore (LTMS) Power Integration Project (PIP): LTMS - PIP) และจะนำไปสู่การซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบพหุภาคี (Multilateral Electricity Trading) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561

20160517-M01-03

          2) สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค โดยกำหนดเป้าหมายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับภูมิภาคเป็นร้อยละ 23 ณ ปี 2568 ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าควบคู่ไปด้วย

          3) เน้นย้ำการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ผ่านการใช้เทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้าที่ทันสมัย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Smart Grid รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานการไฟฟ้าภายในภูมิภาคอาเซียน

          4) ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ APG ผ่านการร่วมทุนโดยภาคเอกชนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ (Guidelines for Public Private Partnership (PPP) Financing Modalities in ASEAN Power Project)

20160517-M01-04

          สำหรับการประชุมระดับผู้นำสูงสุดการไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน (HAPUA Council) จัดขึ้นเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนเพื่อผลักดันให้เกิด APG ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การประชุม HAPUA Council ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา