กฟผ. ร่วมแถลงข่าวงานประชุมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการงานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ASEAN Sustainable Energy Week 2016 (ASE 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน นี้

20160525-M01-01

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแถลงข่าว งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016 (ASE 2016) ซึ่งจัดพร้อมกับงานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และงานแสดงเทคโนโลยีด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

20160525-M01-02

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม เปิดเผยว่า กฟผ. ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในแง่ของการเป็นแหล่งผลิต พลังงานไฟฟ้ามาผสมผสานกับแหล่งที่เป็นการผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล กฟผ. ในฐานะเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าของชาติมา 47 ปีเต็ม ได้มีการรณรงค์ในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2536 โดยใช้ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์ 3 อ. อ.ตัวแรก คือ อุปกรณ์ ซึ่งทุกวันนี้ทุกบ้านต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 อ.ตัวที่สอง คือ อาคาร โดยต้องมีการออกแบบให้เกิดการประหยัดพลังงาน อ.ตัวที่สาม สำคัญที่สุด คือ อุปนิสัย ที่ต้องปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกและความเข้าใจเห็นคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า

20160525-M01-03

          นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่างาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016 (ASE 2016) เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน หมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ขานรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกมิติอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นการรวม 3 งาน ที่มีความสำคัญและครบวงจรด้านพลังงาน มาไว้ในงานเดียวกัน

20160525-M01-04

          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ของเอเชียที่มีการจัดทำแผนและเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปัจจุบันอัตราการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ APEC ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการลดความเข้มของการใช้พลังงานลงร้อยละ 45 ในปี พ.ศ.2578 โดยมุ่งเน้นสัดส่วนของประเทศไทยที่จะมีส่วนร่วมได้โดยผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์บังคับ กลยุทธ์ความร่วมมือ และกลยุทธ์สนับสนุน ในการปลูกจิตสำนึกแก่ ภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจ ภาคที่อยู่อาศัย และภาครัฐ

20160525-M01-05

          รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร ผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดเผยว่า พลังงานฟอสซิลกำลังจะหมดลงไปเรื่อยๆ อย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติเหลือใช้งานได้ไม่ถึง 40 ปี น้ำมันทั้งหลายเหลือไม่ถึง 100 ปี จึงจำเป็นต้องหาพลังงานอื่นเข้ามาทดแทน ที่สำคัญการที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากๆทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนตามมา เดือนเมษายนปีนี้เป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.1 องศาเซลเซียส ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในเรื่องพลังงานทดแทน

20160525-M01-06

          นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทน หอการค้าไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในทุกวันนี้มีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสีเขียวกันมากขึ้นในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ เรื่อง การใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศกว่า 7 หมื่นรายในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าผลักดันเรื่องการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นการตระหนักและเห็นถึงประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทน อันนำมาสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ชุมชน สังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป

20160525-M01-08

          นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของไทย นับว่าเป็นผู้นำในเอเชียในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งเกิดจากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนมากว่า 10 ปี ตั้งแต่พลังงานทดแทนยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายและยังไม่เป็นที่ต้องการมากเท่าปัจจุบัน เมื่อภาครัฐมีนโยบายมาสนับสนุน และส่งเสริม ภาคเอกชนจึงได้ดำเนินการตามนโยบายนั้น จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นแนวหน้าของทางด้านพลังงานทดแทน

          นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในส่วนของงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016 (ASE 2016) ผู้เข้าชมงานไม่เพียงแต่มาจากประเทศไทยเท่านั้น แต่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้เข้าชมงานที่มาจากภูมิภาคอาเซียนหรือแม้แต่ผู้ขายที่มาจากโซนยุโรป ได้เข้ามานำเสนอนวัตกรรมเพื่อที่จะให้งานนี้เป็นงานที่ All In One ได้เห็นนวัตกรรมทั้งหมดว่าตอนนี้เทรนด์เป็นอย่างไรบ้าง งานนี้จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดังนั้นสิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ คือ การส่งเสริม Campaign ด้านการตลาด โดยนำกลุ่มผู้ซื้อจากอาเซียนและทั่วโลกมาที่งานนี้

20160525-M01-07