โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจนถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 35,400 ล้านบาท ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว

20160526-M02-01

          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว

          สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 35,400 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจนถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงเพื่อรองรับเหตุขัดข้องในกรณี โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินเครื่อง หรือการเกิดข้อขัดข้องของระบบท่อส่งก๊าซในพื้นที่ภาคใต้ เช่น แหล่ง JDA-A18 ทำให้ไม่มีเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นเวลานานได้ นอกจากนี้ ยังรองรับความพร้อมของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ให้มีขีดความสามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community หรือ AEC

          ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างระบบส่ง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ได้แก่ งานก่อสร้างสายส่ง 500 เควี สุราษฎร์ธานี 2-ทุ่งสง วงจรคู่ (วงจรที่ 1 และ 2) ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร (แนวสายส่งใหม่), งานก่อสร้างสายส่ง 500 เควี ทุ่งสง-หาดใหญ่ 3 วงจรคู่ (วงจรที่ 1 และ 2) ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร (แนวสายส่งใหม่) และงานก่อสร้างและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500/230 เควี ที่เกี่ยวข้อง ส่วนระยะที่ 2 มีงานก่อสร้างสายส่ง 500 เควี สุราษฎร์ธานี 2-ทุ่งสง วงจรคู่ (วงจรที่ 3 และ 4) ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร (แนวสายส่งเดิม), งานก่อสร้างสายส่ง 500 เควี ทุ่งสง-หาดใหญ่ 3 วงจรคู่ (วงจรที่ 3 และ 4) ระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร (แนวสายส่งเดิม)

          ปัจจุบันโครงการปรับปรุงระบบส่งนี้ กฟผ. ได้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขณะนี้โครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการศูนย์ควบคุมโครงข่ายพลังงานและระบบโครงข่ายพลังงานแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการฯ ต่อไปและ เมื่อได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทางกระทรวงพลังงาน จะรวบรวมความเห็นของทั้งสองหน่วยงาน นำเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป