บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงาน งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มีกำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 2,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 701 ล้านบาท ส่วนแผนกลยุทธ์ ในการลงทุนยังคงเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และหาโอกาสในการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ในอนาคต

20160603-M01-01

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้แถลงผลการดำเนินงาน งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ในการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 2,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 701 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 เนื่องจากมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการลดลงของต้นทุนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าหลายโรง ทั้งนี้เมื่อคำนึงถึงผลกระทบจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะทำให้ EGCO มีกำไรสุทธิ งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จำนวน 2,590 ล้านบาท ขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิจำนวน 1,533 ล้านบาท

          สำหรับกำลังการผลิตตามสัญญาของ EGCO คิดจากกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น ปัจจุบันมีจำนวน 3,809 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศ จำนวน 2,561 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าต่างประเทศจำนวน 1,248 เมกะวัตต์ ซึ่งหากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศพบว่าโรงไฟฟ้าในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 67.22 ส่วนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 32.78 โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ร้อยละ 18.79 ลาวร้อยละ 9.83 ออสเตรเลียร้อยละ 2.97 และอินโดนีเซียร้อยละ 1.19 นอกจากนี้ EGCO ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีกจำนวน 1,765 เมกะวัตต์

          อนึ่ง ในปี 2559 EGCO จะมีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบ คือ โรงไฟฟ้าขนอม และโรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ รวมไปถึงมีโครงการ Battery Storage ในพื้นที่โรงไฟฟ้ามาซินลอค ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็น Battery Storage โครงการแรกในประเทศ มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ และจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559 ทั้งนี้หากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จก็จะขยายไปใช้ในที่อื่นต่อไปได้

          ในระยะยาว EGCO มีแผนขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อาทิ ลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียซึ่งมีฐานทางธุรกิจเดิมและหาโอกาส ในการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) สำหรับ การลงทุนในอนาคต รวมทั้งพยายามที่จะขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ที่ยังมีโอกาสในการลงทุน เช่น อินเดีย หรือบังกลาเทศ ทั้งนี้จะพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมกับนโยบายของบริษัทต่อไป