รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

bod 2019 01 KULIT

นายกุลิศ สมบัติศิริ (DP)

ประธานกรรมการ
bod 03 GEN.SOMSAK

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
bod 04 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (DP)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
bod 05 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์ (DP)

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 06 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
bod 07 PISUT

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
bod 08 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ (DP)

กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
bod 09 NIRAMARN

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
bod 10 PORNCHAI

นายพรชัย ฐีระเวช (DP)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
bod 11 VIBOON

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย (DP)

กรรมการ โดยตำแหน่งและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการโดยตำแหน่ง

 

*DP : Directors' Pool หมายถึง กรรมการที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)