minister     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พอใจการควบคุมมลภาวะการทำเหมือง พร้อมแนะให้เร่งสร้างโรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลง

mou     กฟผ. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน สำหรับโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ สปป. ลาว มูลค่ากว่าพันล้านบาท สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของภาคเหนือ พร้อมส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ภาคกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองรับการพัฒนาด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

egatI     EGATi เปิดศักราชใหม่เดินหน้าธุรกิจใน สปป.ลาว หลังลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ๔ ด้านหลัก ระบบส่งไฟฟ้า งาน O&M โครงข่ายโทรคมนาคม และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ตั้งเป้าเป็นรากฐานความยั่งยืนด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน

kitti1     เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ระบายน้ำให้ ๒๓ จังหวัดเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้ว ๓,๔๙๕ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๕๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนภาคอีสาน ประสบปัญหาน้ำน้อยจำเป็นต้องงดการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ด้านเกษตรกรเข้าใจให้ความร่วมมือในการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น


energy_minstry_1     กระทรวงพลังงาน สรุปสถานการณ์พลังงาน ปี ๒๕๕๕ คนไทยใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๗ ขณะที่ปี ๒๕๕๖ คาดใช้พลังงานลดลงเหลือร้อยละ ๕.๔ ส่วนการใช้ไฟฟ้าแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ด้าน ผู้ว่าการ กฟผ. มั่นใจไฟฟ้าเพียงพอ แม้ไม่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าระบบ พร้อมเล็งเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินและซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากต่างประเทศ เพื่อให้ราคาค่าไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น