007.jpg

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกรมชลประทาน ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำรางชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล คาดผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ ๙ ล้านหน่วยต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๕,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

20150709-M03-01

          เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล (อขภ.) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมในพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำรางชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล – ปฏิบัติการ (ช.อขภ-ป.) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ภายหลังจากพิธีเปิดผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นสาละในบริเวณที่ทำการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และรับฟังบรรยายสรุปของการดำเนินโครงการฯ โดยนายณรงค์ศักดิ์ มานะศักดิ์นนท์ หัวหน้างานประสานงานโครงการฯ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

          นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้กล่าวแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมโครงการฯ และการทำงานของคณะทำงานที่ได้ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการที่มีประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนเช่นนี้ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาว กฟผ. โดยได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและ กฟผ. ที่ได้ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า ๕๐ ปี ซึ่งการทำงานร่วมกันของสองหน่วยงานนี้ก็เป็นไปเพื่อให้บรรลุพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

20150709-M03-02

          นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-ปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่าเป็นการตอบสนองแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในเวลาเดียวกัน โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรมชลประทานและ กฟผ. ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ นอกจากนี้แล้วโครงการฯ ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) จากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดของสหประชาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการฯ มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำรางชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าและ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นโครงการติดตั้งชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาด 450 kW จำนวน ๒ ตัว ณ ลำรางชลประทานฝั่งซ้าย และ ขนาด 500 kW จำนวน ๒ ตัว ณ ลำรางชลประทานฝั่งขวา ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ ๙ ล้านหน่วยต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๕,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานภายใน กฟผ. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้าฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ฝ่ายที่ดิน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนา และ เขื่อนภูมิพล