025.jpg

20150728-M01-01

          การรับฟังความคิดเห็นร่างรายงาน EHIA ค.3 แล้วเสร็จ มีผู้เข้ารับฟังทั้ง 2 วัน ราว 12,000 คน ชาวเทพามีทั้งข้อเสนอแนะและข้อห่วงใย รวมทั้งต้องการให้ กฟผ. พัฒนาความเจริญในพื้นที่ทุกๆ ด้าน เพราะถือว่าชาวเทพาได้เสียสละเพื่อส่วนรวม และขอให้ กฟผ. สร้างความเข้าใจในทุกประเด็นต่อไป แม้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตไม่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ กฟผ. จะนำข้อกังวลไปปรับปรุงรายงานฯ เพื่อนำเสนอ คชก. ตามขั้นตอนต่อไป

20150728-M01-02

          การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 แล้วเสร็จ โดยวันแรกเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีผู้ลงทะเบียนเข้าฟังกว่า 6,400 คน ผู้แสดงความคิดเห็น 49 คน และวันที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือ มีผู้เข้าฟังกว่า 5,900 คน แสดงความเห็น 51 คน

20150728-M01-03

          สำหรับการรับฟังในวันที่สอง เรื่องโครงการท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตโปร่งยกสูง ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 300 เมตร และสะพานเชื่อมท่าเทียบเรือ กว้าง 16 เมตร ยาว 3,000 เมตร ที่มีส่วนที่ยกสูง 9 เมตร ให้เรือประมงลอดผ่านกว้างช่องละ 30 เมตร 2 ช่อง รวมทั้ง มีมาตรการลดผลกระทบทั้งในช่วงการก่อสร้างและการดำเนินการ

 

20150728-M01-04

          ในเวทีการรับฟังความคิดเห็นนายอุเส็ง เขตเทพา อดีตรองนายก อบต. เทพา เสนอการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบและสิ่งแวดล้อม ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นคำตอบให้กับคนในชุมชนได้ เพราะจะดำเนินการโดยคนในชุมชน โดยศูนย์จะทำหน้าที่ดูแล ด้านลุ่มน้ำป่าชายเลน ด้านประมงชายฝั่ง ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ เชื่อว่าชุมชนและ กฟผ. สามารถร่วมมือด้วยกันได้

 

20150728-M01-05

          นายเจะเส็ง ยีบอสู ห่วงผลกระทบจากการมีท่าเทียบเรือจะกีดขวางการทำประมง และส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ทำประมง จึงต้องการให้ กฟผ. ทำการสำรวจเครื่องมือ และเรือประมงทุกชนิดที่อาจได้รับผลกระทบ

 

20150728-M01-06

          นายโภคิน จันทร์ทิตย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ได้รับทราบข้อดี แต่ไม่เห็นข้อเสีย จึงต้องการทราบข้อมูลจริงๆ เกี่ยวกับการจ้างงานท่าเรือ เพราะเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรในพื้นที่กับขนาดโครงการ คิดว่าไม่เพียงพอในการรับเข้าทำงาน นอกจากนี้ ยังกังวลเรื่องน้ำมันจากเรือรั่วไหลลงทะเล

 

20150728-M01-07

          นายฮามะ บากา กล่าวว่า ทุกอย่างที่ กฟผ. จะดำเนินการต่อไปนั้น จะส่งผลต่อคนในอำเภอเทพา ชาวเทพาจึงถือเป็นผู้เสียสละในการพัฒนาโครงการนี้ ดังนั้น กฟผ. ต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหา และควรมีมาตรการที่ทำได้จริง ส่วนตัวเชื่อว่า กฟผ. มีความจริงใจ การกำหนด EHIA ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะรับประกันได้ว่า กฟผ. จะอยู่เป็นเพื่อนกันกับชุมชนเทพาตลอดไป

 

20150728-M01-08

          รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวชื่นชมความมีน้ำใจของทุกฝ่าย รวมทั้งฝ่ายที่เห็นต่าง โดยเฉพาะนักวิชาการอิสระ สำหรับประเด็นที่มีผลกระทบ โดยเฉพาะการขนส่งถ่านหินต่อผลิตผลการเกษตร ขอความร่วมมือนักวิชาการทุกท่านที่เสนอแนะความคิดเห็น ตามกรอบวิชาการ ซึ่งจากประสบการณ์ทางด้านพืช พบว่า ยังไม่พบผลกระทบจากถ่านหินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ไม่ว่าจะชนิดใดก็ตาม

 

20150728-M01-09

          เวลาประมาณ 15.00 น. นายปรีชา ดำเกิงเกียรติ ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวปิดการรับฟังความคิดเห็น ว่า การก่อสร้างอะไรก็ตาม มีทั้งได้ทั้งเสีย ไม่มีอะไรได้โดยมาเปล่าๆ คนที่จะเห็นชอบคือคนเทพา ในความเห็นชอบก็จะมีข้อห่วงใย ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมีการทำสัญญาประชาคมระหว่างกัน เพราะคนเทพาต้องเสียสละในหลายๆ ด้าน เพื่อให้คนทั้งประเทศได้มีการพัฒนาให้มีไฟฟ้าใช้อย่างรุ่งเรือง

 

20150728-M01-10

          ทั้งนี้ หลังการรับฟังความคิดเห็น บริษัทที่ปรึกษาจะได้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาประมวล วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ให้ความเห็น แล้วนำเสนอต่อองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และหน่วยงานผู้อนุญาต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตามลำดับ หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป