004.jpg

          การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เยี่ยมชม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้ากับ กฟผ. ทั้งด้านการผลิตและส่งไฟฟ้า กระชับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าเวียดนามใน 5 ปี ข้างหน้า

20150814-M02-01

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity : EVN) ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยร่วมกับ กฟผ. นำโดย Mr. Duong Quang Thanh, Chairman of EVN โดยมี นายธนา พุฒรังษี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายอรรถพร วัฒนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ นายประกิจ ธวัชปรีดิพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา นายสุเทพ ฉิมคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง นายวัชรา เหมรัชตานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าเวียดนาม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 แห่ง โดยจะเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าเป็นสำคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยี่ยมเยือน กฟผ. ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าเวียดนามในการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

          Mr. Duong Quang Thanh, Chairman of EVN กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้ากับ กฟผ. ซึ่งมีประสบการณ์การดำเนินงานมานานกว่า 45 ปี โดยปี 2015 นี้ เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการผลิต ธุรกิจ และการลงทุน 5 ปี ฉบับปี 2011 – 2015 ของการไฟฟ้าเวียดนาม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่วางไว้ ซึ่งการเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศเวียดนามในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับ 2016 – 2020 ต่อไป

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ กฟผ. ในหัวข้อ 1) ภาพรวมการดำเนินงานของ กฟผ. (ข้อมูลทั่วไปของ กฟผ. , โครงสร้างองค์การ , สถานการณ์ปัจจุบัน , แผนในอนาคต , ค่า Ft และ ภาษีศุลกากร ) โดยผู้แทนจากฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า และ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน 2) การผลิตไฟฟ้า (แผนและวิธีการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยสามารถลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่แข่งขันในตลาดได้ รวมถึงลดการใช้เชื้อเพลิงพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อม) โดยผู้แทนจากฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต3) ระบบส่งไฟฟ้า (ศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ NCC ,การดำเนินงานระบบส่งของ กฟผ.) โดยผู้แทนจากฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า และ 4) ความร่วมมือในอนาคต (โครงการโรงไฟฟ้ากวางจิและความร่วมมือในอนาคต) โดยผู้แทนจากฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือ และ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยหลังจากจบการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ กฟผ. ได้นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าเวียดนาม เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ