020.jpg

          โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลทำพิธี Kick Off Model Plant ประกาศเจตนารมณ์และแสดงความมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำในระดับ Global Top Quartile

20150824-M01-01

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล (อขภ.) คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล เข้าร่วมในพิธี Kick Off Model Plant โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล และพิธีเปิดห้อง Performance Meeting Room ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

          นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ชฟน. กล่าวเปิดพิธี Kick Off ในครั้งนี้ว่า Model Plant เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ กฟผ. ก้าวไปสู่ EGAT BEST ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนในโรงไฟฟ้า โดยพิธี Kick Off Model Plant ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการประกาศเจตนารมณ์ในการนำพาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่อยู่ในระดับ Top Quartile เมื่อการดำเนินงาน Model Plant ประสบความสำเร็จ ย่อมส่งผลให้ กฟผ. สามารถเป็น EGAT BEST ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ซึ่งไม่ได้มีเพียง กฟผ. เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์แต่สังคมและประเทศชาติของเราย่อมได้ประโยชน์ด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

          ด้าน นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง อขภ. ในฐานะประธานคณะทำงาน Model Plant เขื่อนภูมิพล กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลได้เริ่มดำเนินงานตามแนวทาง Model Plant ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการมุ่งสู่การเป็นองค์กรในระดับ Global Top Quartile และเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่จะแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลได้ก้าวไปสู่ระดับ Global Top Quartile คือค่า GWEAF หรือค่าความพร้อมจ่าย จะต้องมีค่าร้อยละ 97.6 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายที่ทางโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลจะต้องดำเนินการให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2561

          “ขณะนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน Model Plant เขื่อนภูมิพล โดยมีผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานคณะทำงาน จัดทำผังโครงร่าง Model Plant เขื่อนภูมิพล และมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ Program Leader และ นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี วิศวกรระดับ 10 ทำหน้าที่ Assistant Program Leader พร้อมกันนี้ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Coach และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม Boot Camp Model Plant อีกด้วย” นายณัฐวุฒิ กล่าว