034.jpg

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะสร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ. หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ตามหลัก 3Rs กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถคว้ารางวัล 3Rs Awards มาครองได้เป็นปีแรก พร้อมเดินหน้าเป็นโรงงานที่มีคุณภาพ และร่วมปฏิบัติตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)

20150824-M02-0120150824-M02-02

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายชัยพร ไพฑูรย์ วิศวกรระดับ 11 สังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดการของเสียโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามหลัก 3Rs เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัล “การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs” (3Rs Awards) จาก ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร

20150824-M02-03

          ภายหลังจากการได้รับรางวัลฯ นายชัยพร ไพฑูรย์ วศ.11 กล่าวว่า ในปี 2558 โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ตามหลัก 3Rs เป็นปีแรก โดยมีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 51 โรงงาน และได้รับรางวัล 3Rs Awards จำนวน 48 โรงงาน หนึ่งในนั้นคือโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ตามหลัก 3Rs กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการบริหารจัดการของเสียที่ดีและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานฯ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเรื่องการทิ้งขยะของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อแนะนำเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ร่วมใจกันเดินรณรงค์รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้โครงการฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนทั่วไป และร่วมปฏิบัติตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) อย่างเคร่งครัดจนได้รับรางวัลในครั้งนี้