คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ร่วมประชุมติดตามและประสานความร่วมมือปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย

20150827-M02-01

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (2/2558) โดยมีนายสาคร พยัคฆเรือง รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)นายรัตนโรจน์ ทวีสิน รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของทั้ง 3 การไฟฟ้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

          นายสุธน บุญประสงค์ รวส. กล่าวว่า คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ในการดำเนินภารกิจแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพมีระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นการเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่ 3 การไฟฟ้าได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่างคณะทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานปรับปรุงระบบป้องกัน คณะทำงานด้านมาตรฐานอุปกรณ์และการบำรุงรักษา คณะทำงานประเมินระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะทำงานศึกษาและกำหนดค่าที่เหมาะสมของ Power Quality คณะทำงานความร่วมมือด้านสื่อสารโทรคมนาคม และคณะทำงานความร่วมมือด้านระบบไฟฟ้าแบบ Smart Grid

          สำหรับในการประชุมฯ มีการนำเสนอแผนงานที่ช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานด้านความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยคณะทำงานย่อยต่างๆ อาทิ คณะทำงานประเมินระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับของทั้ง 3 การไฟฟ้าในปีที่ผ่านมา น้อยกว่าเดิม มีสถิติที่ดีขึ้น พบว่าข้อขัดข้องที่ทำให้ไฟฟ้าดับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสัตว์ต่างๆ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมตามลำดับ ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้ง 3 การไฟฟ้าจะร่วมกันดำเนินการในรายละเอียดต่อไป เพื่อให้ปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด

          ด้าน นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในส่วนคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของทั้ง 3 การไฟฟ้า มีแนวทางในการทำงานที่จะร่วมมือกันเพื่อสื่อสารสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยนำเสนอการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพ ทั้งแผ่นพับ สปอตวิทยุ และการสื่อสารผ่าน Social Media รวมถึงการจัดกิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและร่วมกันป้องกันปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ทั้งสื่อมวลชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ กลุ่มอัยการ และประชาชนทั่วไป

20150827-M02-02

          คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2559