030.jpg

         20150922-m01-01

            กระทรวงพลังงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา และ กฟผ. โดยรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อถึงแนวทางร่วมในการสื่อสารและการให้ความรู้ด้านถ่านหินและพลังงานสู่ภาคประชาชน ที่สำคัญอยู่ที่การผลักดันภาครัฐในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

         เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม M1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดประชุมร่วมระหว่าง กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งพลังงานในประเทศ โดยมีนายบรรพต ธีระวาส ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้มีการประชุมเกี่ยวกับภาพลักษณ์การใช้ถ่านหิน และแนวทางแก้ไขปัญหาถ่านหินอย่างบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มีชำนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี, ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ นักวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และ นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงกลาโหม ผู้บริหาร กฟผ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้นายอภิชาติ จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ

20150922-m01-02

         นายประภาส วิชากูล รวช. กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้เชิญหน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมรวมถึงมีแนวคิดในการตั้งองค์กรเพื่อทำงานร่วมกันเกี่ยวกับถ่านหิน ทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงนักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันในการนำไปสื่อสารต่อสังคมได้อย่างรวดเร็วอย่างมีระบบและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ สาเหตุที่ต้องมีการก่อสร้างที่จังหวัดกระบี่ เนื่องจากในอดีตเคยมีโรงไฟฟ้าตั้งในพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงเป็นการประหยัดต้นทุนทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้น ถ้าไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ภายในปี 2562 ไฟฟ้าภาคใต้จะขาด เนื่องจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสำรองในภาคใต้ไม่เพียงพอ ทำให้จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นปลายสายสำหรับการส่งไฟฟ้ามีปัญหาด้านไฟกระพริบหรือไฟดับ สำหรับในด้านพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานทดแทนที่เป็นกระแสสังคม เช่น ชีวมวล พลังงานลม แสงแดด เป็นพลังงานเสริมไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา และไม่สามารถผลิตได้มากเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ ทุกคนต้องร่วมกันในการสื่อสารเพื่อให้สาธารณะชนเข้าใจง่าย นอกจากนี้ต้องมีการสื่อสารผ่าน Social Media ในการตอบคำถามสำหรับประเด็นที่สังคมไม่เข้าใจ ที่สำคัญ กฟผ. เป็นสาธารณูปโภคของประเทศ ทำงานโดยยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก มีสัดส่วนการใช้พลังงานเพื่อทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลง ต้องมี Key Message หรือการกำหนดใจความสำคัญ ในการสื่อสารให้สังคมได้เข้าใจ

20150922-m01-03

         ดร.ภิญโญ มีชำนะ กล่าวว่า Clean Coal Technology หรือเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ NO2 ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนจะต้องใช้คำพูดในการอธิบายให้เข้าใจง่าย สำหรับพลังงานทดแทนเปรียบได้กับอาหารเสริม ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น ประเทศเยอรมัน ซึ่งความต้องการ ใช้ไฟฟ้า 8 หมื่นเมกะวัตต์ ในแต่ละปีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่มาก จึงผลิตไฟฟ้าเพิ่มไม่มากและมีการเพิ่มในพลังงานทดแทน แต่สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ 3 หมื่น 7 พันเมกะวัตต์ จำเป็นต้องมีการใช้พลังงานหลัก เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เปรียบได้กับอาหารหลัก ซึ่งคนที่กำลังเติบโตจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารหลัก แต่เมื่อโตเต็มที่ถึงรับประทานอาหารเสริม เช่น พลังงาน ชีวมวล พลังงานเสริมสามารถใช้ได้เมื่อโตเต็มที่แล้ว

20150922-m01-04

         นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ กล่าวว่า การสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลด้านพลังงาน เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ สำหรับประชาชน ที่คัดค้าน ร้อยละ 90 เป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 10 เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมีการตั้งธงไว้ในใจ ซึ่งประชาชนกลุ่มผู้ต่อต้านมีการทำลายความน่าเชื่อถือเรื่องถ่านหินไม่สะอาด รวมถึงการสร้างความกลัว ดังนั้นการให้ข้อมูลอย่าให้ข้อมูลด้วยความรู้สึกต้องให้ข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ ต้องพยายามดึงคนร้อยละ 90 ให้กลับมา แม้ได้ไม่ถึงร้อยละ 90 แต่ประชาชนรับรู้และเข้าใจร้อยละ 20-30 ก็ยังดี ทั้งนี้ตามแผน PDP พลังงานที่จะอยู่ในแผน PDP ต้องสามารถตอบสนองการใช้ไฟฟ้าทดแทนในช่วงความต้องการสูงสุดได้ ดังนั้นพลังงานหลักเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

20150922-m01-05

         ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ กล่าวว่า ประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงต้องเป็นหลัก สำหรับเรื่องถ่านหิน เป็นปัญหาเกี่ยวกับองค์กรและนโยบาย ดังนั้นต้องมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจ ซึ่งไม่ควรที่จะเป็น กฟผ.เป็นหลักในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องมีการสร้างองค์กรที่ทำด้านการสื่อสาร แม้จะมีการ มอบหมายให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แต่ต้องมีการจัดองค์กรเพื่อดำเนินงาน สำหรับประเทศไทยไม่มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับถ่านหิน ไม่มีการเก็บข้อมูล ซึ่งในการให้ข้อมูลไม่สามารถตอบตามความรู้สึกได้ต้องมีผลวิจัยหรือผลศึกษามารองรับ

20150922-m01-06

         ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญ อยู่ที่นโยบายภาครัฐในการผลักดัน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งได้รับมอบหมายอย่างไม่เป็นทางการต้องเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงการสื่อสาร การให้ความรู้กับภาคประชาชน เริ่มจากนักเรียน ครู จากอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพามาดูงาน เพื่อให้ทราบว่าในพื้นที่ตนเองมีทรัพยากรอะไร ที่สำคัญต้องมีการประเมินผล และมีความต่อเนื่อง บางครั้งในการตอบโต้ไม่สามารถทำได้ทันที เนื่องจากมีข้อมูลที่จำกัด ดังนั้นต้องมีทีมเฉพาะกิจในการให้ข้อมูลเพื่อผลักดันให้เร็วขึ้น ต้องมีการหาคนกลางเป็นผู้แทนในการนำเสนอ ซึ่งภาคการศึกษาอาจต้องมีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร

         ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษจาก ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ เรื่อง Road Map การแก้ปัญหาในภาพรวมถ่านหินทั้งระบบ รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การบรรลุเป้าหมายประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าถ่านหินในภาพรวม นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ บรรยายเรื่องทำไมคนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กรณีศึกษาบ่อนอก-หินกรูด ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ บรรยายเรื่อง แนวทาง และแผนการแก้ไขปัญหาด้านถ่านหินของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และในวันที่ 12 กันยายน 2558 ได้มีการศึกษาดูงานฟื้นฟูสภาพเหมืองของเหมืองแม่เมาะ การจัดการชุมชน และภาพรวมของ กฟผ. แม่เมาะ