028.jpg

20150923-m01-01         

             กฟผ. รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานเครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ ในงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ผู้ว่าการ กฟผ. ชื่นชมทีมคิดค้นผลงาน นำความภาคภูมิใจสู่องค์การ และสะท้อนให้สังคมรับรู้ถึงความมีศักยภาพของบุคลากร กฟผ. ที่มีความมุ่งมั่น เพื่อพัฒนา กฟผ. สู่ความเป็นเลิศ

         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Together For All, All For One : พลังรัฐวิสาหกิจไทย สร้างสรรค์มิติใหม่ ก้าวไกล เป็นหนึ่งเดียว” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานพร้อมทั้งมอบรางวัลและมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย รองผู้ว่าการนโยบายและแผน นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน นายรัมย์ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นายวราวุธ ศิริผล ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา และนายบรรพต ธีระวาส ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ร่วมงาน

20150923-m01-02

         นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก รัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐวิสาหกิจจึงต้องมีนโยบายเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น มีความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง ลดขั้นตอน มีการบริหารจัดการที่ทำให้เข้มแข็ง จึงขอฝากไว้ 2 เรื่อง คือ 1. ยกระดับสปิริตของคนในองค์กรขึ้นมาอยากเห็นองค์กรก้าวหน้าจะต้องมีผู้นำที่สามารถชักจูงโน้มน้าวลูกน้องมุ่งไปสู่ข้างหน้าด้วยหัวใจ เพื่อองค์กรนั้นจะได้แข็งแกร่ง 2. นวัตกรรม ในภายภาคหน้าหนีไม่พ้นการแข่งขัน ต้องทบทวนใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และเกิดมูลค่าทางการค้า เพื่อสามารถแข่งขันได้ จึงต้องมีนวัตกรรมเป็นตัวนำ ดังนั้นรัฐวิสาหกิจควรลงทุนด้านนวัตกรรมมากขึ้น ยกย่องเชิดชูผู้คิดค้นนวัตกรรม

         สำหรับผลการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเภทรางวัล ผลปรากฏว่า กฟผ. ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน “เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ”

  20150923-m01-03

         ด้านนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การที่ กฟผ. จะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต อย่างยั่งยืนนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนานวัตกรรมขององค์การ ดังนั้นรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ที่ กฟผ. ได้รับจากผลงาน “เครื่อง ปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ”ที่คิดค้นโดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ จึงเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้กับ กฟผ. เนื่องจากการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์การ

201450923-m01-04

         “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มีชื่อรางวัลสอดคล้องกับชื่องาน คือ “Together For ALL,ALL For One : พลังรัฐวิสาหกิจไทยสร้างสรรค์มิติใหม่ ก้าวไกลเป็นหนึ่งเดียว” ดังนั้นการที่ กฟผ. ได้รับรางวัลนี้ จึงเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจและยิ่งใหญ่ แต่เหนืออื่นใดเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ที่มีความทุ่มเท ในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์แก่ กฟผ. และประเทศชาติ” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด

         ทั้งนี้ “เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ” เป็นผลงานจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ ที่ร่วมคิดค้นและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งถ่านลิกไนต์ผ่านระบบสายพานลำเลียงที่มักประสบปัญหาเลื่อนออกจากแนวที่เหมาะสมทำให้สายพานเสียหายและต้องหยุดซ่อมเป็นระยะๆ จึงได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมกันออกแบบ สร้างอุปกรณ์ต้นแบบพร้อมทั้งปรับแก้จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาการเลื่อนหลุดดังกล่าวได้

20150923-m01-05

20140923-m01-06

         สำหรับจุดเด่นของ “เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ” คือ ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อควบคุมไม่ให้สายพานเลื่อนหลุดจากแนวที่กำหนดโดยใช้แรงธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของแรงเสียดทาน (Friction) ตามความยาวของลูกกลิ้งรองรับสายพานโดยไม่ต้องใช้ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังไม่มีประเทศใดที่ประดิษฐ์อุปกรณ์แบบเดียวกันนี้ได้ ทำให้นวัตกรรมชิ้นนี้ของ กฟผ. ได้นำไปแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์สภาวิจัยแห่งชาติ และล่าสุดได้นำไปแสดงในงาน 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva เมื่อเดือนเมษายน 2557 ปัจจุบันได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7396 เรื่องอุปกรณ์ปรับแนวสายพานอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 และอยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สำหรับส่วนที่พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้งานกับสายพานที่มีความยาวของสายพานมากขึ้น