011.jpg

          กฟผ. นำสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาทัศนศึกษา กฟผ.แม่เมาะ ดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเชิงประจักษ์ ที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ พร้อมจัดเวทีเสวนา “สมดุลชุมชน สมดุลพลังงาน” เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร กฟผ. อย่างใกล้ชิด

20150928-M01-01

          เมื่อวันที่ 14-17 กันยายน 2558 ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) และคณะทำงานประสานงานกับชุมชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา จำนวน 36 คน เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของ กฟผ. ที่ถูกต้อง ตลอดจนเสริมความมั่นใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้า การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.รวมถึงสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสงขลากับผู้บริหาร กฟผ. ซึ่งในโอกาสนี้ ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7 ชมการทำงานเหมืองแม่เมาะ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่นาแขม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ กฟผ. แม่เมาะ ให้การสนับสนุน โดยมีนางรัชดา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-การสื่อสาร (ช.อสอ-สส.) และนายวีระชัย ยอดเพชรหัวหน้าคณะทำงานประสานงานกับชุมชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “สมดุลชุมชน สมดุลพลังงาน” โดยมีนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ (ช.อจม-สช.) นายเชริด กัลยาณมิตร หัวหน้ากองประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ (กปสส-พฟ.) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) และนายวัชรพงศ์ พูนชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จังหวัดสงขลา ร่วมเสวนา

          นายจรัญ คำเงิน ช.อจม-สช. กล่าวถึงการดูแลและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการยอมรับจากชุมชน ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินงานโดยการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม(CSV) โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมใน 3 เรื่อง ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ถ่ายทอดแนวคิดให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เข้าทำงานกับ กฟผ. นอกจากนี้ การมีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และบ่อเหมืองแม่เมาะ ก่อให้เกิดกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และงบประมาณสนับสนุนด้านอื่นๆ อีกมาก ซึ่งกองทุนต่างๆ เหล่านี้บริหารจัดการโดยชุมชนเป็นหลัก ส่งผลให้แต่ละชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ จึงทำหน้าที่เพียงส่งเสริมหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ชุมชนขาด ซึ่งนอกจากความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแล้ว เยาวชนในพื้นที่ยังได้รับการพัฒนาด้านสังคม โดยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะอีกด้วย

          นายเชริด กัลยาณมิตร กปสส-พฟ. อสค. ให้ความมั่นใจในเทคโนโลยีที่ใช้และการอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่อำเภอเทพาของ กฟผ. ว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จะใช้เครื่องผลิตไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤติ (Ultra-Supercritical) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเผาไหม้ ซึ่งมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าลงอีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อดักจับการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sox) ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เพื่อดักจับฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนแบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ซึ่งจะช่วยควบคุมมลสารและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real-time ผ่านระบบออนไลน์ ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าให้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตลอดเวลาอีกด้วย สำหรับข้อกังวลของชุมชนต่ออาชีพประมง กฟผ. ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อาทิ ความสูงของฐานท่าเทียบเรือให้สูงโปร่ง ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำประมงชายฝั่ง อีกทั้งมีการสูบกลับน้ำเข้าหอหล่อเย็น ภายใต้ระบบ Reverse Osmosis ควบคุมการดูดน้ำให้มีความเหมาะสม ตลอดจนมีตะแกรงป้องกันสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลให้น้อยที่สุด

          นายวัชรพงศ์ พูนชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับจากการเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ ว่า รู้สึกประทับใจการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในครั้งนี้มาก เนื่องจากกระบวนการ ผลิตไฟฟ้า การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ แสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน และพัฒนาไปพร้อมๆ กันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ดีกว่าเดิมและใช้ถ่านหินคุณภาพสูงในการผลิตไฟฟ้า ในฐานะสื่อมวลชนจึงต้องนำข้อเท็จจริงไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ทั้งนี้ หวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่สมดุล