026.jpg

          กฟผ. รับมอบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2558 มอบให้แก่องค์กรและบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการและดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย กฟผ. ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) และ โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

20150930-M01-01

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2558 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการไทยและบุคคลที่มีผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และต่อยอดให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมฉลากคาร์บอน โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) และ นายจิรศักดิ์ จิระวารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ช.อฟว.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กทม.

20150930-M01-02

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ชคส. ในฐานะผู้แทน กฟผ. รับมอบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition) ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) กล่าวว่า โครงการ LESS เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมสร้างเครื่องมือการคำนวณปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโครงการและส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กรธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ อบก. จะเป็นผู้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรม และมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องผู้ทำความดี โดย กฟผ. ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำและการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5 ในโรงเรียน 92 แห่ง ซึ่งได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 148 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ดำเนินการระหว่างปี 2557 – 2558)

20150930-M01-03

20150930-M01-04


20150930-M01-05

          นายจิรศักดิ์ จิระวารี ช.อฟว. ในฐานะผู้แทน กฟผ. รับมอบประกาศเกียรติคุณในโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) กล่าวว่า โครงการ CFO เป็นโครงการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยประเมินก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในรูปของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) การประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนั้นจะช่วยให้องค์กรทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น สาเหตุ รวมไปถึงแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญขององค์กร ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ส่วนรวมของประเทศต่อไป โดย ปี 2558 กฟผ. ได้จัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงไฟฟ้า 7 แห่ง โดยในขั้นต้น มีโรงไฟฟ้าที่ได้จัดทำโครงการแล้วเสร็จ และผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าวังน้อย

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • โรงไฟฟ้ากระบี่: 966,594 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2e)
  • โรงไฟฟ้าจะนะ: 1,432,055 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2e)
  • โรงไฟฟ้าวังน้อย: 4,181,747 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2e)