020.jpg

           20151002-m01-1

            กฟผ. ลงนามความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อศึกษาแนวทางของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Facilitation) และฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

         เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษามาตรการสนับสนุนอาคารประสิทธิภาพสูงและการส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO Facilitation รวมถึงการศึกษาฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงาน สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation : GIZ) นำโดย ดร. คริสติน ฟัลเค่น – โกรสเซอร์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และนายคริสโตป เมเรส รักษาการผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทย โดยมี ผู้บริหาร กฟผ. ได้แก่ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า และผู้บริหาร GIZ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20151002-m01-2

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานโครงการ “การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน เกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงานโดยผ่านกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร และ อุปนิสัย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมซึ่งในวันนี้ กฟผ. ได้รับความร่วมมือจาก GIZ ในการร่วมมือกันศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านการสนับสนุนอาคารประสิทธิภาพสูงและการส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO Facilitation และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

         “ขอบคุณ GIZ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และการร่วมมือกันในการศึกษาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินงานนี้จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกล อันแสดงถึงวิสัยทัศน์และจิตสำนึก ที่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

20151002-m01-3

         ด้าน ดร. คริสติน ฟัลเค่น - โกรสเซ่อ กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมืออันมีมาอย่างยาวนาน ทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี ที่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการมากว่า 50 ปี โดยดำเนินโครงการครอบคลุมเกือบทุกสาขาด้านการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ GIZ ได้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

20151002-m01-4

         นายคริสโตฟ เมเรส รักษาการผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – เยอรมนี ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) โดยร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานของประเทศไทย (สนพ.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน และฉลากแสดงประสิทธิภาพสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย