พ.ร.บ. กฟผ.

พระราชบัญญัติ กฟผ. กำหนดให้ กฟผ. เป็นผู้ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนด รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2511 (ฉบับเต็ม) (.pdf)

 


 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - สรุปมาตราสำคัญ