030.jpg

          คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคกำกับดูแล 5 หน่วยงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการนำร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย กฟผ.มีเป้าหมายเตรียมยกเป็นโครงการสาธิตเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ระบบ Smart Grid

20151028-M01-01

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) ร่วมกับ นายทรงเกียรติ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา นายไพสิฐ ตัณฑุลพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า และนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง นำคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคกำกับดูแล ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 3) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 4) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และ 5) คณะนักวิจัยในโครงการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการนำร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในภารกิจของ กฟผ. รวมถึงการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

20151028-M01-02

          ทั้งนี้ ผู้แทนจาก กฟผ. นำโดย รวผ. และผู้แทนจากหน่วยงาน ภาครัฐและภาคกำกับดูแลดังกล่าว ได้เข้าพบนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจงรายละเอียดรวมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ โดย กฟผ. มีเป้าหมายในการจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เป็นโครงการนำร่องในระดับประเทศ รวมถึงใช้เป็นโครงการสาธิต (Demonstration) วิจัย (Research) และพัฒนา (Development) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การนำเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของประเทศต่อไป