015.jpg

         กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AESIEAP CEO Conference 2015 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูง จากกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ร่วมหารือแนวทางสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดบ้าน กฟผ.แม่เมาะ โชว์ศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้านการผลิตไฟฟ้า ด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน

20151103-M03-01

         เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ประจำปี 2558 (AESIEAP CEO Conference 2015) ซึ่ง กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสมาชิกสมาพันธ์กว่า 200 คน เดินทางมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมถึงเยี่ยมชมการดำเนินงานของประเทศเจ้าภาพ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ และ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

20151103-M03-02

         ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่เดินทางมาร่วมการประชุมล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของแต่ละประเทศได้ ในส่วนของประเทศไทย ได้มีแผนบูรณาการด้านพลังงานไฟฟ้าหลักๆ อยู่ 5 ด้าน ได้แก่
1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ที่เน้นการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ และใช้พลังงานถ่านหินเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินนั้น มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งต้องเร่งสื่อสารข้อมูลให้เกิดการยอมรับ
2) แผนการประหยัดไฟฟ้า มีการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดประหยัดไฟฟ้าในหน่วยงานราชการและไฟส่องสว่างบนถนน และมีแผนดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามาก เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น ให้ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น
3) แผนพลังงานทดแทน ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถนำวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็น แสงอาทิตย์ น้ำ ลม และ ชีวภาพ ยังมีปัญหาความไม่เสถียร จึงต้องหารือกันว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงได้อย่างไร
4) การวางแผนด้านการใช้ก๊าซ
5) การวางแผนการใช้น้ำมัน เนื่องจากประเทศไทย ไม่มีแหล่งน้ำมันในประเทศ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนการลดการใช้น้ำมันลง เพื่อความมั่นคงในระยะยาว

20151103-M03-03

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะ President of AESIEAP 2015 เปิดเผยว่า กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูง กว่า 200 คน จากกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ในการประชุมร่วมกันภายใต้หัวข้อ “การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน :ทางเลือกและความท้าทายของภาคการผลิตไฟฟ้า” (Energy Sustainability and Security : Choices and Challenges for Power Supply Industry) ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นเวทีให้ผู้บริหารกิจการไฟฟ้าของชาติสมาชิกได้หารือถึงความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โอกาสเดียวกันนี้ กฟผ. ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงาน ณ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทย และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก ASEAN Coal Awards 2015 มากถึง 3 รางวัล ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับถ่านหิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และระบบสูบน้ำในบ่อเหมือง และยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านกระบวนการทำเหมืองอีกด้วย แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของ กฟผ. ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และชี้ให้เห็นว่า กฟผ.แม่เมาะ เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างแหล่งพลังงานที่สำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

20151103-M03-04

         นอกจากการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยี ระหว่างองค์การที่รับผิดชอบด้านการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ของแต่ละประเทศสมาชิก และเพื่อศึกษาปัญหาในระดับภูมิภาค รวมถึงวิธีแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่แล้ว การประชุม AESIEAP CEO Conference 2015 ประจำปีนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mr.Nobuhisa Kobayashi ประธานบริษัท Tokyo Gas Asia Pte.Ltd ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความยั่งยืนของเอเชีย: ความท้าทายของกิจการไฟฟ้า” (Sustainability for Asia : The Challenges of Energy Enterprise) และ Mr. Gu-Yoon Chung ผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก Enel Green Power ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายขององค์กรด้านพลังงาน เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและมั่นคง” (The Challenges of Energy Enterprise to Make the World Sustainable and Secure)

20151103-M03-05

          อนึ่ง AESIEAP หรือ The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific เป็นความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิก โดย กฟผ. เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์ ปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน 110 องค์กร/หน่วยงาน จากประเทศสมาชิกจำนวน 25 ประเทศ และมีการประชุมในระดับผู้บริหารทุก 2 ปี โดย กฟผ. เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้งก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2525 และ 2540 โดยการประชุมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในปี 2560