028.jpg

         20151104-m01-01

            กฟผ. เหมืองแม่เมาะ เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประเภทเหมืองแร่ถ่านหิน และเหมืองแร่หินปูน ประจำปี 2558 ยืนยันการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการจัดการ ดีเด่นทั้ง 6 ด้าน ตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียว ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

         นายดิษพงศ์ ชูจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) และ นายอร่าม หงส์โต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-บำรุงรักษา (ช.อผม-บ.) สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว หรือ Green Mining Awards ประจำปี 2558 ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (เหมืองแร่ถ่านหิน และเหมืองแร่หินปูน) จาก นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “อุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมใจ ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ มีสถานประกอบการที่ผ่านการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จำนวน 85 แห่ง

         การมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียวดังกล่าว ได้พิจารณาคัดเลือก หน่วยงานที่ดำเนินกิจการตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียว 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม 2) ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน 4) มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา 5) โปร่งใสตรวจสอบได้ และ 6) มีการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังกล่าวจึงพิจารณาให้ได้รับรางวัล

20151104-m01-02

         สำหรับ เหมืองแม่เมาะ กฟผ. ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประเภทเหมืองถ่านหิน ในปี 2552 และปี 2558 และประเภทเหมืองหินปูน ในปี 2557 และ 2558 เพื่อนำถ่านลิกไนต์ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และนำหินปูนไปใช้ในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านลิกไนต์ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน (Clean Coal Technology) โดยคำนึงถึงการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน รอบพื้นที่ของเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         สำหรับนโยบายเหมืองแร่สีเขียว ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ การประกอบ โลหกรรม การโม่บดและย่อยหิน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยกำหนดให้มี “รางวัลเหมืองแร่สีเขียว” Green Mining Award เป็นแรงจูงใจและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีความกระตือรือร้นที่จะยกระดับสถานประกอบการเป็นเหมืองแร่สีเขียวดังกล่าว

20151104-m01-03