008.jpg


CoalAwards2015 1

          กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผย ภูมิใจ กฟผ. สร้างชื่อให้ไทย กวาด 4 รางวัล เกินครึ่งบนเวทีนานาชาติด้านโรงไฟฟ้า โดยประเทศไทยคว้า 6 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 7 ผลงาน รับรางวัล ในงาน ASEAN Coal Awards 2015 ที่ประเทศมาเลเซีย

 CoalAweds2015 2jpgCoalAwards2015 3CoalAwards2015 4CoalAwards2015 5

    ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประกวด ASEAN Coal Awards 2015 ที่ผ่านมาว่า มีองค์กรด้านถ่านหินของไทยจาก 3 องค์กร ส่งผลงานเข้าประกวด 7 ผลงาน และคว้ารางวัลได้ถึง 6 รางวัล โดยรับรางวัลที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Phd.Phume

    ในการประกวดครั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทโรงไฟฟ้า และ CSR หรือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในหัวข้อ “The Best Neighborhood of Mae Moh Community” รวมถึง เหมืองแม่เมาะรับรางวัลชนะเลิศโครงการพิเศษ (Special submission) ด้านประสิทธิภาพ จากนวัตกรรมการจัดการน้ำในบ่อเหมือง ในหัวข้อ “Protection and control of floods in open-pit mine by automatic 3 stage differential elevation series-flow pumping system” ซึ่งบ่งบอกถึงกิจการเหมืองถ่านหินแม่เมาะและของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความรับผิดชอบต่อสังคมดีที่สุดของอาเซียนและมีเทคนิคการดำเนินการน้ำในบ่อเหมืองที่ดีที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ กฟผ.ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Surface Coal Mining หรือการทำเหมืองเปิด ของ “กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง”

    ภาคอุตสาหกรรมของไทยก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน เช่น บริษัททีพีไอโพลีน สามารถชนะเลิศด้านโครงการพิเศษ (Special submission) ในการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้ถ่านหินค่าความร้อนต่ำ และบริษัท SCG สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในด้านการจัดการขนส่งและเก็บกองถ่านหินในระบบปิด

    “จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินของไทย และ กฟผ. มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงสุดของอาเซียน แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในในระดับมาตรฐานสากล”

    ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวอีกว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแผนระยะยาวในการจัดการด้านเชื้อเพลิงถ่านหินในอนาคต โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับ กฟผ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยอาศัยบุคคลที่สาม (Third party) เป็นผู้สื่อสาร ซึ่งอาจเป็นนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และมีวิธีการในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจครอบคลุมในระดับภูมิภาค

CoalAwards2015 6

    ด้านนายอภิชาต จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะกรรมการRถ่านหินอาเซียน และกรรมการ AFOC ฝ่ายไทย ( ASEAN Forum on Coal National Committee of Thailand) ได้กล่าวถึงจุดเด่นของ กฟผ. ที่ทำให้ได้รับรางวัลแต่ละรางวัล ดังนี้ Apichart

    รางวัลชนะเลิศประเภทโรงฟ้า กฟผ. มีจุดเด่นทางด้านสังคมและเทคนิค ซึ่งโดดเด่นมากในเรื่องการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม Health, Safety and Environment (HSE) Performanceที่มีมาตรฐานที่ดี แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานจำนวนมาก

    รางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR)โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความโดดเด่นมากในเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงกับความคาดหวังของสังคม และการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม Health, Safety and Environment (HSE) Performance การพัฒนาสังคมได้คะแนนดีมาก มีกระบวนการจัดการที่ดี และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ

    รางวัลชนะเลิศชนิดโครงการพิเศษด้านประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจัดการน้ำในบ่อเหมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบสูบน้ำที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดจำนวนพนักงานเดินเครื่อง และระบบมีความปลอดภัยในการใช้งาน นับเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก ประเทศต่างๆน่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทกิจการการทำเหมืองเปิด ซึ่งเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ มีจุดเด่นทางด้านสังคมและเทคนิค กล่าวคือการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety and Environment ; HSE) การได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ และนวัตกรรมที่นำมาใช้มีความสร้างสรรค์ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

    “บุคลากรของ กฟผ. มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการผลิตได้อย่างเชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างการใช้ถ่านหินลิกไนต์ที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของไทยซึ่งมีค่าความร้อนต่อตันต่ำกว่าชนิดซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัส ซึ่งต้องลงทุนสูง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม สามารถเทียบกับอินโดนีเซียที่ใช้ถ่านหินซับบิทูมินัสเป็นหลักซึ่งได้มาโดยธรรมชาติ มีค่าความร้อนสูงกว่า การลงทุนต่อตันน้อยกว่า แต่ด้วยศักยภาพของบุคลากร กฟผ. สามารถนำลิกไนต์ที่อยู่ลึกกว่ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทียบเท่ากับถ่านหินของอินโดนีเซีย” ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือกกล่าว