024.jpg

         20151109-m01-01

            กฟผ. ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Innovative Smart Grid Technologies in Asia (ISGT Asia 2015) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยนโยบายด้านพลังงาน 5 ด้าน โดยด้านพลังงานไฟฟ้า เน้นหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน ต้องทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเวิลด์ บอลรูมโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) แห่งประเทศไทย ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society -Thailand ได้จัดการปาฐกถาพิเศษ Dinner Talk ในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย” โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นองค์ปาฐก และการอภิปราย ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าตามแผน PDP 2015” โดยมี นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ร่วมอภิปราย

20151109-m01-02

         พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน กล่าวถึงนโยบายและทิศทางพลังงานไทย ว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านพลังงาน 5 นโยบาย ประกอบด้วย (1) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท (2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังไม่ให้ใช้อย่างฟุ่มเฟือย (3) ดำเนินการให้มีการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก (4) สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิดอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม (5) ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเสริมความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าว่า ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ โดยในปี 2559 จะมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานเรียงลำดับตามสาขาดังต่อไปนี้ คือ สาขาพลังงานปิโตรเลียม เงินลงทุน 342,284 ล้านบาท สาขาอนุรักษ์พลังงาน 126,000 ล้านบาท สาขาพลังงานไฟฟ้า 121,060 ล้านบาท และสาขาพลังงานทดแทน 102,228 ล้านบาท รวมการลงทุนทั้งสิ้น 691,572 ล้านบาท

20151109-m01-03

         ด้านนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวระหว่างการอภิปราย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าตามแผน PDP 2015” ว่า บทบาทของ กฟผ. สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าไทยตามแผน PDP 2015 ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลพลังงาน ความมั่นคง ราคา สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน โดยการสร้างสมดุลพลังงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากใช้ก๊าซธรรมชาติต่อไป จะทำให้ราคาต้นทุนค่าไฟสูงขึ้น และค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจะเพิ่มมากขึ้น และจะมีการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเข้าระบบเกือบ 20,000 เมกะวัตต์ ส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะมีการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าลงให้เหลือ 0.3 กก./หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากเดิม 0.5 กก./หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ สำหรับการประหยัดพลังงานของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ตามแผน PDP 2015 จะลดการผลิตไฟฟ้าได้เกือบ 10,000 เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับแผน PDP ฉบับเก่า ดังนั้น PDP จึงเป็นหลักสำคัญทำให้ทราบว่า เราจะผลิตไฟฟ้าในอัตราส่วนเท่าไร อย่างไร แต่ก็ต้องทำการติดตามอยู่เป็นระยะ เพราะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นตลอด

         ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ว่า ควรมีการนำมาใช้ แต่ต้องให้เหมาะสม กล่าวคือต้องพิจารณาความสมดุลของด้าน Demand และ Supply การใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกันในแต่ละพื้นที่ โดยโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ จะแล้วเสร็จประมาณปี 2566 ซึ่งจะสามารถรองรับพลังงานทดแทนได้เกือบ 16,000 เมกะวัตต์ เข้ามาในระบบได้เมื่อสิ้นแผน PDP 2015 (ปี พ.ศ. 2579

         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากมีการปาฐกถาพิเศษและการอภิปรายแล้ว ยังได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Innovative Smart Grid Technologies in Asia (ISGT Asia 2015) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ถึงบทบาทที่สำคัญของพลังงานในอนาคต

20151109-m01-05

         นายบุญมาก สมิธิลีลา รองผู้ว่าการพัฒนา ระบบส่ง (รวพส.) ในฐานะประธานโครงการ IEEE Power & Energy Society – Thailand กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานการวิจัย การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิศวกร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยของประเทศกับนานาชาติ และงานแสดงนิทรรศการด้านโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ นอกจากนั้น ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายทางวิชาการในรูปแบบ Tutorial ด้วย ซึ่งจะสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี ที่ต้องการให้เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายแทนการเดินทางไปอบรมหรือสัมมนาที่ต่างประเทศ ภายในงาน IEEE ISGT 2015 ประกอบด้วยการนำเสนอบทความ 300 บทความ จาก 35 ประเทศทั่วโลก ภายใต้การอภิปรายในหัวข้อ Panel Utility โดยมีผู้แทนทั้งจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอภิปราย

20151109-m01-04

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้เข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการเรื่อง “EGAT Smart Grid for Future Development” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของ กฟผ. พร้อมกันนี้ กฟผ. ได้ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานครั้งนี้ 750,000 บาท ให้แก่ IEEE Power & Energy Society- Thailand อีกด้วย