008.jpg

         20151112-c02-01

        ช่วงฤดูกาลเปิดหีบอ้อย กฟผ. ขอความร่วมมือ ไม่เผาไร่อ้อย ตลอดจนซังข้าวและวัชพืช โดยเฉพาะในเขตพื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพราะนอกจากจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตทรัพย์สินแล้ว ยังอาจทำให้กระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศได้ด้วย

20151112-c02-02

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) กล่าวว่า ช่วงฤดูกาลเปิดหีบอ้อย กฟผ. ขอความร่วมมือไม่จุดไฟเผาไร่อ้อยและเผาวัชพืช ในพื้นที่ใกล้เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะตัวพี่น้องประชาชนเท่านั้น แต่ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ ควันและเขม่าจากการเผาไร่อ้อยและเผาวัชพืชดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อทัศนวิสัยในการเดินทางและการคมนาคม อีกทั้งเมื่อเกิด ไฟตก ไฟดับ ย่อมส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้องหยุดชะงัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง

         รวส. กล่าวต่อไปว่า เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ดูแลและรับผิดชอบ โดย กฟผ. เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบไฟฟ้า เปรียบเสมือน เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงาน ทำหน้าที่เชื่อมโยงกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไปยังระบบจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งจะปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างเหมาะสมก่อนส่งถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน ทุกครัวเรือนต่อไป

         “ด้วยเหตุนี้ เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จึงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การเผาไร่อ้อย โดยเฉพาะก่อนตัดส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาล การเผาหญ้า เผาวัชพืช เผาซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะใกล้พื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดควัน เขม่า และเปลวไฟ ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู่พื้นดิน เป็นอันตรายแก่พี่น้องประชาชน เกษตรกรที่อยู่บริเวณดังกล่าว ทั้งผู้ก่อกองไฟหรือผู้อยู่ใกล้เคียง อาจได้รับอันตรายถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดันหลายแสนโวลต์ดูดได้ รวมถึงอาจเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากพบเหตุเกี่ยวกับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โปรดแจ้ง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416” รวส. กล่าว