random-csr-img03.jpg

       20151112-c03-01

         เยาวชนไทยกว่า 40,000 คน ร่วมสนุกบอกวิธีประหยัดพลังงาน ชิงทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษในกิจกรรม “รวมพลัง ปิด ปรับ ลด” ซึ่ง กฟผ. ร่วมกับบริษัท วิธิตาแอนนิเมชั่น จำกัด จัดขึ้น ภายใต้โครงการ “ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปี 3” สุ่มจับฉลากหาเยาวชนผู้โชคดี ที่มีใจรักษ์พลังงาน เข้ารับรางวัลกับ กฟผ.

20151112-c03-02

         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (ชพฟก.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ แก่เยาวชนผู้โชคดีซึ่งได้รับการสุ่มจับฉลากคัดเลือก จากการเข้าร่วมบอกวิธีประหยัดพลังงาน ในกิจกรรมพิเศษ “รวมพลัง ปิด ปรับ ลด” โดยมี นายสุรพงษ์ คลอวุฒิเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ (อนค.) นายศุภผล รัตนากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ (ช.อนค.)และนายพลกฤชฐ์ ประเสริฐวิกัย หัวหน้ากองพลังงานนิวเคลียร์ อนค. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีเยาวชนผู้โชคดี จำนวน 7 คน เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุม 902 อาคาร ท.101 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ชพฟก. กล่าวว่า กฟผ. จัดกิจกรรมพิเศษ “รวมพลัง ปิด ปรับ ลด” ขึ้น เนื่องจากต้องการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและเกิดแรงบันดาลใจในการประหยัดไฟฟ้าด้วยตนเอง อยากฝากให้เยาวชนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. นำวิธีการประหยัดพลังงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ด้านการประหยัดพลังงานถ่ายทอดให้บุคคลใกล้ชิดปฏิบัติตามต่อไป

         สำหรับกิจกรรม “รวมพลัง ปิด ปรับ ลด” เป็นกิจกรรมพิเศษ ภายใต้โครงการ “ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปี 3” ซึ่งฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ (อนค.) ร่วมกับบริษัท วิธิตาแอนนิเมชั่น จำกัด บริษัทคู่สัญญา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของพลังงานและร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน 200 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเยาวชนจำนวนกว่า 40,000 คน ร่วมสนุกบอกวิธีประหยัดพลังงาน ในแบบสอบถาม เพื่อสุ่มจับฉลากหาผู้โชคดีเข้ารับรางวัลกับ กฟผ. โดยรางวัลทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 37 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล , รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล , รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล , รางวัลพิเศษจากปังปอนด์ Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 wifi จำนวน 1 รางวัล , รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 12 รางวัล และรางวัลปลอบใจ รับของที่ระลึกจาก กฟผ. จำนวน 20 รางวัล

         ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.ศศิวิมล มัสเยาะ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.อภิชญา อัจฉริยะยศ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ช.ปกรณ์ แสงทอง โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา และ ด.ญ.จันทร์นรี บุตรแสง โรงเรียนวัดคู้บอน สำหรับรางวัลพิเศษจากปังปอนด์ ได้แก่ ด.ญ.เกวลิน พรมภักดี โรงเรียนนาขามวิทยา