random-csr-img05.jpg

         20151118-c01-01

            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมออกบูธกิจกรรมชีววิถีใต้แนวสายส่ง ในงานเกษตร มหัศจรรย์-วันเส้นทางเศรษฐี ประจำปี 2558 โชว์ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใต้แนวสายส่งของ กฟผ. ย้ำชีววิถีช่วยสร้างรายได้และลดความรุนแรงในพื้นที่ได้ พร้อมแบ่งปันความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยชุมชนโคกสยาซึ่งเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจอย่างคับคั่ง

20151118-c01-03

         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรมหัศจรรย์-วันเส้นทางเศรษฐี ประจำปี 2558 โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดงานฯ และหลังพิธีเปิดได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ กฟผ. ซึ่งจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ทำการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคภายในครอบครัวและจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งแบ่งปันความรู้การเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากโครงการฯ ในพื้นที่ใต้แนวสายส่ง ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. มาร่วมจำหน่ายในงานฯ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

         นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานเปิดงานกล่าวว่า โครงการชีววิถีใต้แนวสายส่งของ กฟผ. ถือเป็นโครงการที่น่ายกย่องและมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก ที่เล็งเห็นพื้นที่ว่างเปล่าใต้สายส่งไฟฟ้ามาเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตชุมชนให้อยู่ดีมีสุข เสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และหากสามารถขยายผลโครงการนี้ไปยังพื้นที่อื่นได้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

         นายธาตรี ริ้วเจริญ ชคส. กล่าวถึงโครงการชีววิถีใต้แนวสายส่งว่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. เป็นการสร้างเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่ใกล้ กฟผ.และสนับสนุนประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ด้วยการน้อมนำพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ดำเนินการด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ รู้จักนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง โดยเน้นเรื่องปลอดสารพิษเป็นหลักสำคัญและไม่ก่อหนี้ เช่น การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และสิ่งแวดล้อม และโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยลดปัญหาความไม่สงบสุขในพื้นที่ด้วย เพราะตั้งแต่มีโครงการนี้สถิติความไม่สงบสุข การก่อการร้ายในพื้นที่ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

20151118-c01-05

         นายนิยา วาเด็ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ เล่าให้ฟังว่า โครงการชีววิถีใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกสยา ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เริ่มดำเนินโครงการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แรกเริ่มนั้นมีชาวบ้านเริ่มต้นเพียง 10 ครัวเรือน เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มเห็นผลประจักษ์ว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเกิดการรวมตัวกันเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีชาวบ้านร่วมเข้าโครงการ กว่า 200 คน ในพื้นที่ใต้แนวสายส่งกว่า 300 ไร่ โดย กฟผ. ได้นำความรู้ มาอบรมให้แก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันชุมชนบ้านโคกสยา ประกอบไปด้วย 10 กลุ่มอาชีพด้วยกัน เช่น กลุ่มเลี้ยงปลา ไก่ เป็ด แพะ มันสำปะหลัง สัปปะรด น้ำพริก น้ำยาอเนกประสงค์ เป็นต้น นอกจากการทำการเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใต้แนวสายส่งของ กฟผ. จะเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว อีกด้วย เนื่องจากคนในครอบครัวแต่ก่อนจะต้องเดินทางไปทำงานที่อื่น บางคนไปไกลถึงประเทศมาเลเซีย ชุมชนบ้านโคกสยา จึงเป็นชุมชนต้นแบบที่ดำเนินชีวิตแนวทางชีววิถีฯ ที่มีรายได้ มีอาชีพ ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนสงบสุข

         นอกจากที่ผู้ร่วมงานจะสนใจการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้แนวสายส่งแล้ว บูธ กฟผ. ยังคับคั่งไปด้วยผู้ร่วมงานจำนวนมากที่ให้ความสนใจ สินค้าเกษตรตามแนวทางชีววิถีใต้แนวสายส่ง อาทิ ละไม, ส้มแขก, มันสำปะหลัง, ข้าวโพดอ่อน, ขมิ้น, ข้าวยำ ซึ่งผลผลิตทุกอย่างเป็นสินค้าปลอดสารพิษ และภายในบูธยังมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัลด้วย

20151118-c01-04