031.jpg

             20151126-m01-05

           กฟผ.เตรียมพร้อมร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 (COP 21/CMP 11) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมเผยแผนช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2573

20151126-m01-01

         นางวราภรณ์ คุณาวนากิจ หัวหน้ากองบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (กบกจ-พฟ.) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 (COP 21/CMP 11) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ แนวทางการประเมินผล และแนวทางปฏิบัติของการออกข้อบังคับการลดก๊าซเรือนกระจกของโลก รวมทั้งเพื่อเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลของกระทรวงพลังงาน

         หัวหน้ากองบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี กฟผ. จึงมีแผนลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปด้วย ซึ่งในระยะแรก กฟผ. จะดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions -NAMAs ) ปี 2558-2563 กฟผ.มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่ 1. พัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนตาม PDP 2015 2. ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานภายใต้แผนบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะกลาง และ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้การดำเนินงานของ กฟผ. ทั้งนี้ คาดการณ์ประมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ กฟผ.จะสามารถลดได้ มีประมาณ 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

         สำหรับระยะที่ 2 ปี 2563-2573 ตามที่ประเทศไทยแสดงเจตจำนงในการลดก๊าซเรือนกระจก (Intended Nationally Determined Contributions -INDCs) มีเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งขณะนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคผลิตไฟฟ้า

         “การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่เพื่อตามกระแสเท่านั้น แต่เพื่อบรรลุภารกิจขององค์กรในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายของประเทศ และตามแนวทางของแผนแม่บทการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ซึ่งได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2558 ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานที่ต้องร่วมมือกันเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และจำเป็นต้องกำหนดแผนรองรับเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย มุ่งสู่องค์กรสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ได้” นางวราภรณ์กล่าว

20151126-m01-02

20151126-m01-03

COP21 Infographic

20151126-M01-Info s