random-csr-img00.jpg

         กฟผ. แถลงสรุปผลการจัด 2 โครงการใหญ่ แว่นแก้ว-ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2557 – 2558 ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย โครงการแว่นแก้ว ออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นถึง 390 ครั้ง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรวมกว่า 62,000 คน ด้านโครงการปลูกป่า สามารถสนองพระราชดำริฟื้นฟูและอนุรักษ์ผืนป่ากว่า 26,500 ไร่ และยังประโยชน์ให้คนไทยอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานพิธีแถลงผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนร่วมงาน ณ เขื่อนสิริธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20151127-c01-01

         นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ชฟน. กล่าวว่า เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 กฟผ. ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้น 2 โครงการ คือ โครงการแว่นแก้ว และโครงการปลูกป่า โดย กฟผ. ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดทำ “โครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”เพื่อสานต่อพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งระหว่างปี 2557 - 2558 ได้ช่วยแก้ไขปัญหาทางสายตาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไปแล้วกว่า 62,000 คน ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้ 60,000 คน

         “กฟผ. ขอขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกคน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ โดยได้รับบริจาคทุนทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาท ซึ่งในวันนี้ได้มีกิจกรรมออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 390 เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นการออกหน่วยครั้งสุดท้ายของปีนี้ และเป็นการปิดโครงการประจำปีที่ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการแว่นแก้วในปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้บริการประชาชนมาแล้วจำนวนกว่า 262,000 คน” ชฟน. กล่าว20151127-c01-02

         ชฟน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินการระหว่างปี 2557 - 2558 กฟผ. ได้ปลูกป่าต้นน้ำในพื้นที่ จ.น่าน และปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช จันทบุรี และสงขลา รวมจำนวน 23,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังร่วมกับ จ.อุบลราชธานี ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าในป่าปลูก ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการปลูกป่าชุมชน ป่าสมุนไพร และพืชหายาก เพื่อเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าอีกจำนวน 3,500 ไร่ รวมจำนวนการปลูกป่าทั้งสิ้น 26,500 ไร่ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเท่าตัว และหลังจากนี้ จะทำการดูแลบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 2 ปี ก่อนจะส่งมอบให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ต่อไป

         สำหรับโครงการปลูกป่า กฟผ. นั้น ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 20 ปี (2537 - 2558) ได้แก่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า และน้ำภาคเหนือ โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ โครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ซึ่งรวมปลูกป่าไปแล้วกว่า 420,000 ไร่ โดยต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดตายถึงร้อยละ 88 และมีแผนระยะยาวจะดำเนินการปลูกต่อเนื่องปีละไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ เป็นเวลา 10 ปี โดยเริ่มดำเนินการในปี 2558 ทั้งนี้ กฟผ. ไม่ได้แค่ปลูกป่าเท่านั้น แต่มุ่งที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชน เพื่อให้มีความรักและความผูกพันกับป่า ช่วยกันหวงแหนและอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่กับเราไปอย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ของ กฟผ. ล้วนสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการอนุรักษ์ป่าไว้ให้แก่ลูกหลาน โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ร่วมบริจาคสมทบทุน ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการแว่นแก้วและร่วมปลูกป่าในพื้นที่โครงการของ กฟผ. ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ ยังประโยชน์ให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างสรรค์สังคมร่วมกันของคนในชาติ เพื่อรวมใจถวายพระองค์ท่าน