random-csr-img04.jpg

         กฟผ. เปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ 50 ปี เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ “แบ่งปันความรู้สู่สังคม”

         นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ 50 ปี เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี เขื่อนน้ำพุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมี ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ 50 ปี เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร

         นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ชฟน. กล่าวว่า การจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ 50 ปี เขื่อนน้ำพุง” นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กฟผ. ชุมชน และสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในภารกิจของ กฟผ. เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ทำให้สามารถจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ 50 ปี เขื่อนน้ำพุง ได้สำเร็จเป็นอย่างดี

         สำหรับภายในอาคารศูนย์เรียนรู้ 50 ปี เขื่อนน้ำพุง ประกอบด้วย ห้องแสดงนิทรรศการ ได้แก่ ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนน้ำพุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 แบบจำลองบรรยายการผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆสื่อนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ และห้องจัดฉายวีดิทัศน์ ขนาดความจุ 30 คน สำหรับบรรยายและฉายวีดิทัศน์ภารกิจของเขื่อนน้ำพุง รวมถึงภารกิจต่างๆ ของ กฟผ.

         นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงรางวัลต่างๆ ที่ได้รับจากการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ 10 ปีซ้อน โล่ประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากกระทรวงแรงงาน โล่เกียรติคุณความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รางวัลวัฒนธรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม