random-csr-img04.jpg

         20151204-c01-03

          กฟผ. เปิดเวทีแข่งขันอภิปรายระดับประเทศ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 5 เตรียมความพร้อมเยาวชน 12 โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า เป็นเครือข่ายการสื่อสารเลือกแนวทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับประเทศอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง

         20151204-c01-01

         นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอภิปรายระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 5 ประจำปี 2558 ซึ่งคณะทำงานด้านการสื่อสารการมีส่วนร่วมโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ร่วมกับกองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) จัดขึ้น ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยมีนายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (ชพฟว.) กล่าวต้อนรับ และมีนายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ชพฟก.) คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

         นายรัตนชัย นามวงศ์ รวพฟ. กล่าวว่า กิจกรรมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ที่ กฟผ. จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เพื่อให้ความรู้ด้านสถานการณ์พลังงาน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ แก่เยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า เนื่องจากพลังงานเป็นเรื่องของทุกคนในประเทศ ซึ่งการพัฒนาพลังงานเป็นแผนระยะยาว ที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

20151204-c01-02

         นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ชพฟว. กล่าวว่า การแข่งขันอภิปรายในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแก่เยาวชน สามารถนำข้อเท็จจริงที่ได้รับ มาคิดวิเคราะห์เลือกแนวทางการพัฒนาพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งการพูดต่อหน้าชุมชนแก่เยาวชน สามารถทำหน้าที่เป็นเครือข่ายการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานที่ได้รับแก่สังคมต่อไป

         การแข่งขันอภิปรายระดับประเทศ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 5 มีทีมนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันในระดับภูมิภาค จำนวน 12 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอจะนะ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชูชาญ ธีรชัยเดชโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นายวรพจน์ ทันดรผู้แทนพลังงานจังหวัดนนทบุรี นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี และนายประสิทธิ์ จันทร์ทอง วิศวกรระดับ 4 ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ (อนค.) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล

         สำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้แก่ โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ได้แก่ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้แก่ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ได้แก่ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้แก่ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้แก่ โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองยอ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้แก่ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาและรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้แก่ โรงเรียนบ้านตูหยง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะพานหัก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้แก่ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         ภายหลังการแข่งขันแล้วเสร็จ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะทำงานฯ ได้นำเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา