random-csr-img05.jpg

20151208-c02-01

         โครงการ Move World Together เดินหน้าจัดค่าย หลักสูตร 2 ปีที่ 4 พัฒนาเยาวชนคิดค้นโครงงานแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 22 กลุ่มจากทั่วประเทศ พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เติมความรู้ต่อยอด เพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 25558 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้บริหาร กฟผ. ประกอบด้วย นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) และนายภัทรพงศ์ เทพา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) ร่วมในพิธีปิดกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของเยาวชน” (ค่ายหลักสูตร 2 ปีที่ 4) ภายใต้ โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการ Move World Togetherคณะผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษา ชั้นนำ คณะเยาวชนและครูที่ปรึกษา ร่วมในพิธีดังกล่าว

         ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ภูมิใจในโครงการ Move World Together เป็นอย่างยิ่ง เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมากมาย แต่สิ่งที่น่ายินดีมากกว่า คือ โครงการนี้ได้พิสูจน์ให้คนทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก โครงการที่สร้างคนให้คิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้โลกได้เจริญไปข้างหน้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและชุมชน Move World Together เป็นความหวังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กฟผ. ครูอาจารย์และโรงเรียนที่คอยกระตุ้นให้การ สนับสนุน รวมทั้งประเทศชาติ ที่จะทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้”

20151208-c02-02

         นายธาตรี ริ้วเจริญ กล่าวว่า “กฟผ. และ มธ. ร่วมมือกันสนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพราะเห็นว่าโครงการนี้จะทำให้เยาวชนทุกคนที่ผ่านกระบวนการอบรมในค่าย Move World Together ได้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดนอกกรอบ มีความต้องการที่อยากเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยการแก้ปัญหาจากความคิดที่อยากจะทำสิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมไทย ค่ายหลักสูตร 2 นี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาพบผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทำให้ได้พัฒนาต่อยอดโครงงาน มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และจะส่งผลให้โครงงานประสบผลสำเร็จ และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป”

         สำหรับกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด นวัตกรรมของเยาวชน หรือค่ายหลักสูตร 2 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในค่ายหลักสูตร 1 ได้จัดทําโครงงานมานำเสนอผลงานที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันข้อมูลกับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้กลุ่มยาวชนยังได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งนักวิชาการอิสระ ซึ่งในปีนี้มีโครงงานผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมจำนวน 22 โครงงานจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานที่โดดเด่น เช่น โครงงานไส้กรองคาร์บอนไดออกไซด์จากเส้นใยป่านศรนารายณ์, ถุงเพาะชำแบบย่อยสลายได้, เตาอบขนมหม้อแกงประหยัดพลังงาน , กล่องรักษาความสดของเงาะ เป็นต้น

         โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มุ่งเน้นการผลิตนวัตกรรมใหม่ แต่เป็นโครงการพัฒนาคนให้เป็นคนไทยพันธุ์ใหม่ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการกับปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคมและโลก ด้วยแนวทางแบบใหม่ และฉีกกรอบไปจากเดิม โดยใช้ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง เหตุ – ผล และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในหน้าที่ของเยาวชนต่อชาติบ้านเมือง และผลพลอยจากการพัฒนาเยาวชนในโครงการดังกล่าวคือ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน