random-csr-img01.jpg

         20151209-c04-01

         โครงการห้องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดวิทยากรบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณทั่วประเทศ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน

         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นางกาญจนา ปิยะวัฒน์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) ร่วมสาธิตการใช้อุปกรณ์ชุดสาธิตในห้องเรียนสีเขียว โดยมีนายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ วศ. 9 และนายอาทิตย์ นาคสวัสดิ์ ช.4 อผช. วิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว ร่วมบรรยายให้ความรู้ โดยมีการถ่ายทอดสด ไปยังโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง กว่า 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20151209-c04-03

         นางกาญจนา ปิยะวัฒน์ กทค-ค. อผช. เปิดเผยว่า โครงการนี้เริ่มต้นจากการที่ กฟผ. ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว เมื่อปี 2541 ซึ่ง กฟผ. ได้ร่วมมือกับหน่อยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ได้แก่ การกระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงพลังงาน , สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , กรมส่งเสริมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และได้เริ่มจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว จำนวน 414 โรงเรียน ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ภายในห้องเรียนสีเขียวประกอบด้วยสื่ออุปกรณ์ชุดสาธิตด้านพลังงานไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 5 หน่วยกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวกับ กฟผ. โดยวันนี้เป็นการใช้สื่ออุปกรณ์ชุดสาธิตในห้องเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมีการถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางกว่า 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

20151209-c04-02

         สำหรับโครงการห้องเรียนสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงานภายในโรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการประหยัดพลังงานแก่เยาวชน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมรองรับแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม มาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และตอบสนองนโยบายของสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม กองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า ซึ่งรับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้ไฟฟ้าและปลูกจิตสำนึกในการ ใช้ไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา