random-csr-img01.jpg

         20151216-c01-01

          รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี 2557 ได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2 นับเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน กฟผ. ทุกคน

20151216-c01-02

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลดีเด่น ในโครงการประกวดรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) ซึ่งมอบโดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์เพื่อช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน CSR พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาคฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในตลาดทุน โดยมีนายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) และนางศรีผกา ภูพงศ์ไพบูลย์ หัวหน้ากองแผนแม่บทและประเมินผลกิจการสังคม (กผก-ค. อกค.)เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

         นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) กล่าวว่า การที่ กฟผ. ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ได้รับรางวัลดีเด่น ในโครงการประกวดรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 นี้ จุดเด่นของรายงานคือ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการและการให้รายละเอียดของมาตรการจูงใจพนักงาน เพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน การกำหนดค่านิยมองค์การ FIRM-C เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ มุ่งสู่การเป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ระบบส่ง โครงการก่อสร้าง และสำนักงาน ของ กฟผ. ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดนิ่งจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น รางวัล ASEAN Coal Awards 2015 รางวัลThailand Coal Awards 2015 รางวัล การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Awards)

20151216-c01-03

         “กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่น ในโครงการประกวดรายงานความยั่งยืน 2 ปีซ้อน คือปี 2557 และ 2558 ซึ่งรายงานความยั่งยืนของ กฟผ. มีการจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับการรับรองจากสถาบัน GRI หรือ Global Reporting Initiative (องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล) ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่กำหนดกรอบตัวชี้วัดการรายงานสากล 3 ปีซ้อน (ปี 2556 – 2558) และจะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับรางวัลดีเยี่ยมในปี 2559 พร้อมทั้งยกระดับรายงานตามมาตรฐาน GRI G4 จากระดับ Core สู่ระดับ Comprehensive ทั้งนี้ การที่ กฟผ. ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากสายงานกิจการสังคมเท่านั้น แต่เกิดจากการดำเนินงานของทุกสายงานในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อมาทำรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นรางวัลนี้คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพนักงาน กฟผ. ทุกๆคน” ชคส. กล่าว

         นายสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน กล่าวถึงการประกวดรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) ว่า สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance อันจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปแบบของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง Financial Times ได้บัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นคำที่ใช้ในตลาดทุนโดยผู้ลงทุนเพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานของบริษัท และทำให้ล่วงรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งมาจากบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) หรือมักอ้างอิงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงการประกาศ รางวัลรายงานความมั่นคง (Sustainability Report Award) ครั้งแรกในปี 2556 และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปี 2558 นี้ โดยโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนนี้ จะมีส่วนช่วยในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นนำ อันจะนำไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในภูมิภาคและในระดับสากลต่อไป

         ในปีนี้ มีบริษัทที่ส่งรายงานเข้ารับการพิจารณาในโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 106 บริษัท โดยปีที่แล้วมี 64 บริษัทเท่านั้น จึงแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับรายงานความยั่งยืนของกิจการ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ ได้คัดเลือกและให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความสมบูรณ์ของรายงาน 2) ด้านความน่าเชื่อถือได้ของรายงาน และ 3) ด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน และมีการใช้กรอบรายงานสากล GRI ฉบับ G4 เป็นแนวทางและอ้างอิงในการจัดทำรายงานเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยในปีนี้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม บมจ.ไทยออยล์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ บมจ.ปตท. ได้รับรางวัลดีเยี่ยม กฟผ. และ อีก 18 บริษัท ได้รับรางวัลดีเด่น และ มีบริษัทที่ได้รับรางวัล Recognition จำนวน 9 บริษัท

                              ท่านสามารถอ่านรายงานความยั่งยืนของ กฟผ.ได้ที่ เว็บไซต์ กฟผ. หรือ คลิกที่นี่ 

20151216-c01-04