random-csr-img04.jpg

         นักเรียนผู้ชนะระดับภูมิภาคโครงการอภิปราย “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเสียงจะนะ และเว็บไซต์หาดใหญ่โอเค ถ่ายทอดประสบการณ์จากการแข่งขัน เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่และคนในชุมชนหันมาให้ความสนใจกับปัญหาพลังงาน วิเคราะห์ทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทยร่วมกัน

20160105 C01 1

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะทำงานด้านการสื่อสารการมีส่วนร่วมโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ร่วมกับกองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) นำนักเรียนจากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ และโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาค ในการแข่งขันอภิปรายหัวข้อ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ประจำปี 2558 ให้สัมภาษณ์ในรายการของสถานีวิทยุเสียงจะนะ จังหวัดสงขลา ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ และเว็บไซต์หาดใหญ่โอเค (www.hatyaiok.com ) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขัน ให้ชุมชนรับรู้ถึงปัญหาของพลังงานไฟฟ้าไทยในปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์ทิศทางพลังงานของประเทศชาติร่วมกันในอนาคต

20160105 C01 2

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

         โดยนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางพลังงานไฟฟ้าว่า ภาคใต้ควรจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินตั้งขึ้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เนื่องจากปัญหาพลังงานไฟฟ้าทางภาคใต้ไม่เพียงพอ และมองว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เลือกใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพดี สามารถควบคุมการปล่อยมลสารให้อยู่ในค่ามาตรฐาน และขอให้ กฟผ. ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้สามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น ที่สำคัญทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดเมื่อไม่ใช้ และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์เบอร์ 5 เสมอ

20160105 C01 3

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

         ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตั้งขึ้นที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีมาตรฐานการดูแลที่ดี ทั้งเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แม้จะมีต้นทุนในการก่อสร้างสูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงมาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า

         การแข่งขันอภิปรายหัวข้อ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ประจำปี 2558 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเสริมสร้างข้อมูลความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการสื่อสาร และนำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันมาเผยแพร่ต่อคนในชุมชน ให้ทุกคนรับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าไทย สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งวิเคราะห์ทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทยร่วมกัน โดยคัดเลือกทีมผู้ชนะระดับภูมิภาคในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 4-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 มาชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ในปีนี้การแข่งขันในระดับภูมิภาคจัดขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาครั้งสุดท้ายที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และในการแข่งขันอภิปรายระดับประเทศจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ ซึ่งนักเรียนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นจังหวัดสงขลาดังกล่าว เป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอภิปรายระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 และ 4