random-csr-img03.jpg

         เยาวชนโครงการ Move World Together คว้า 4 รางวัล จากการประกวด The 4th World Inventor Award Festivalจากผลงานเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และหวดประหยัดพลังงาน สร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ. และประเทศไทยอีกครั้ง

20160105 C02 2

         โครงการ Move World Together ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม(อกค.) ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการ Move World Together ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ นำ 2 กลุ่มเยาวชนไทยเจ้าของผลงานเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และผลงานหวดประหยัดพลังงาน โรงเรียนปิยะมหาราชลัย จ.นครพนม เข้ารับรางวัลในงาน The 4th World Inventor Award Festival (2015 WIAF) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และนวัตกร จัดโดย Korea Invention News (KINEWS) และองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมในประเทศเกาหลี ซึ่งเยาวชน Move World Together สามารถคว้า 4 รางวัล กลับมาฝากประเทศไทยได้สำเร็จ

         ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนเจ้าของผลงานเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล WIAF Award Winners Energy-saving Order of Meritประเภทกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในสาขาผลงานสิ่งประดิษฐ์ Energy-saving และรางวัลCreative Inventor Grand Award มอบให้แก่นวัตกรผู้มีผลงานทางด้านนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ส่วนผลงานหวดประหยัดพลังงาน ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล WIAF Award Winners Household product Order of Meritประเภทกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาผลงานสิ่งประดิษฐ์ Household product และ รางวัล Innovative Inventor Grand Award นวัตกรผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำผลงานมาใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่า ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และ กฟผ. เป็นอย่างมาก

         นอกจากนี้ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการฯ ยังได้รับรางวัล Visiting Professor จาก Korea Invention Academy และนายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. , รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, นายศิริพงษ์ รุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญโครงการ และ ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้รับโล่และเกียรติบัตรผู้สนับสนุนนวัตกรรมเยาวชนดีเด่นจากองค์กรอีกด้วย

         นายศานิต นิยมาคม อกค. กล่าวว่า “งาน The 4th World Inventor Award Festival (2015 WIAF) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มนักประดิษฐ์ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่ทุ่มเท เสียสละ สร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ที่ได้สร้างประโยชน์ในกับคนในชาติ สังคมและส่วนรวม โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่โครงการ Move World Together ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนเข้าร่วมประกวดในเวทีดังกล่าว และสามารถคว้ามาได้ถึง 4 รางวัล นับเป็นความภาคภูมิใจให้ประเทศไทย และ กฟผ.เป็นอย่างยิ่ง โดยจุดเด่นของทั้ง 2 ผลงาน ที่ทำให้สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ เป็นผลงานที่ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้พิสูจน์ให้เห็นจากการคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ เช่น ประเทศไต้หวัน มาเลเซีย เบลเยี่ยมและแอฟริกาใต้ รวมถึงรางวัลชนะเลิศจากงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2558 อีกด้วย”

         โครงการ Move World Together ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือของ 4 องค์กร ประกอบด้วย กฟผ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งพัฒนาตนเองเป็นคนพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศ โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ 5