033.jpg

        หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพาเชิงรุก เร่งบูรณาการแผนงานทุกภาคส่วน โดยใช้แนวทาง “รวมแผน ร่วมปฏิบัติ บนเป้าหมายร่วม” เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานและแสดงความคิดเห็น ตั้งเป้าหมายเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามแผน เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้

20160118 M01 01

         เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายสื่อสารองค์การ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล โรงไฟฟ้าจะนะ ฝ่ายที่ดิน ฝ่ายสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและพลังน้ำ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนการทำงานและเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพาอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้แนวทาง “รวมแผน ร่วมปฏิบัติ บนเป้าหมายร่วม” เพื่อให้การทำงานเชิงรุกของโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำเสนอแผนงานด้านต่างๆจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนดำเนินงาน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา แผนงานสื่อสารเพื่อนำไปสู่การยอมรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด อ.เทพา แผนการสื่อสารเชิงรุก ด้าน Social Media แผนงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชนสัมพันธ์ ด้านการสำรวจ ด้านการจัดการ ที่ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

         นายวีระชัย ยอดเพชร กล่าวว่า โรงไฟฟ้าเทพาเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญยิ่งต่ออนาคตของ กฟผ. และความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และของประเทศ เปรียบเสมือนประตูสู่เส้นทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินของ กฟผ. ในอนาคตการดำเนินงานโครงการฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่การเสนอความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนในพื้นที่ ชุมชนมีความเข้าใจและต้องการให้ กฟผ. เข้าไปดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าโดยเร็ว และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่ กฟผ. กังวลมากที่สุดคือ ข้อมูลที่บิดเบือนจากกลุ่มผู้เห็นต่าง ที่นำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง กฟผ.จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกอย่างเข้มข้น ทันต่อสถานการณ์

         “การรวมแผน ร่วมปฏิบัติ บนเป้าหมายร่วม” จะทำให้ทุกคนทราบข้อมูลแผนงานของแต่ละฝ่าย และนำไปบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารในภาพรวมของโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญให้โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายวีระชัย กล่าว

         สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) หากผ่านความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) และเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาเสนอความเห็น ก่อนเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายในเดือนมีนาคม 2560