001.jpg

         กฟผ. ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ ชี้การเคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้าง รฟ.กระบี่ น้อยลง เนื่องจากรอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี ด้านความคืบหน้าของโครงการ ได้ปรับปรุงข้อมูลในรายงานEHIA ครั้งที่ 2 และส่งให้ สผ. พิจารณาแล้ว

20160120 M01 01

20160120 M01 02

         เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) ว่าที่ พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.)และนายชัยยศ หาญอมร หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และความก้าวหน้าของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่

20160120 M01 03

         ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อสค. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กฟผ. ได้ปรับปรุงข้อมูลในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ครั้งที่ 2 และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

20160120 M01 04

         นายชัยยศ หาญอมร หก-ศก. ชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่ว่า การเคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านในพื้นที่น้อยลง เนื่องจากกลุ่มผู้คัดค้านรอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการไตรภาคี) ซึ่งกลุ่มที่ยังคงเคลื่อนไหวคัดค้านอยู่คือชุมชนบ้านแหลมหินหมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน และชุมชนบ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลปกาสัย เป็นบางส่วน

20160120 M01 05

         นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ว่า ขอให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งพลเอกประยุทธจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ และประชาชนทุกคน โดยตนจะเข้าพบพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการไตรภาคีในวันที่ 19 มกราคม 2559 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานต่อไป