random-csr-img04.jpg

         ผู้ว่าการ กฟผ. เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2558) จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าที่ประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

20160125 c01 01

20160125 c01 02

20160125 c01 03

         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2558) จาก ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬา กิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2558) และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2558) ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กฟผ. ยังได้รับโล่ขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานดังกล่าว โดย นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง เป็นผู้รับโล่ พร้อมมีผู้บริหาร กฟผ. ซึ่งเป็นนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานหลายท่าน อาทิ นายบุญมาก สมิทธิลีลา รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

20160125 c01 04

         ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสรรหาวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2558) กล่าวว่า โครงการสรรหาวิศวกรดีเด่น จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้แก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์จึงได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการสรรหานิสิตเก่าและคณาจารย์ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพต่อเนื่องทุก 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2532 และในปี 2558 นี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินอย่างเป็นธรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัลวิศวจุฬา กิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 5 จำนวน 8 ท่าน และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

20160125 c01 05

20160125 c01 06

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการได้รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 ว่า ดีใจมากที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับมอบรางวัลนี้ โดยรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญ จากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีคนมองเห็นคุณค่า ตลอดการทำงาน 35 ปี ที่ กฟผ. รุ่นพี่ ๆ ได้วางรากฐานไว้อย่างดี ตั้งแต่คุณเกษม จาติกวณิช และ กฟผ. ถือเป็นองค์การโปร่งใส เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งคาดว่าสิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญของการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ต่อไปคาดหวังว่ารุ่นน้องจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิศวกรเป็นรากฐานสำคัญในการผลักดันให้ประเทศของเราพัฒนาได้ก้าวไกลต่อไป