random-csr-img05.jpg

        โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคม และฝ่ายสื่อสารองค์การของ กฟผ. จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 392 ให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่รอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก 600 คน

20160126 c01 0120160126 c01 02

20160126 c01 03

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 กฟผ. โดยโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก (คกทก.) ฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) กองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 392 ณ วัดบ้านทุ่งเคล็ด ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้นายชูศักดิ์ ธนะกุลมาส หัวหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก (คกทก.) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว ซึ่งครั้งนี้สามารถให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาได้จำนวน 600 คน

20160126 c01 04

20160126 c01 05

20160126 c01 06

         โครงการแว่นแก้ว เป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมมือกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัทหอแว่น กรุ๊ป จำกัด รณรงค์บริจาคทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจวัดสายตาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ กฟผ. ได้จัดโครงการแว่นแก้วเป็นโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยจะดำเนินการในรูปแบบผ้าป่าสามัคคีแว่นแก้ว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกับโครงการฯ เงินบริจาคที่ได้รับจะนำไปจัดหาแว่นตาให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่อไป โดยมีเป้าหมาย 84 กอง ภายในปี 2561