012.jpg

         กฟผ. เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งปีนี้ เน้นจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปด้วยกัน

20160126 m02 01

         นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) กล่าวว่า กฟผ. ได้เตรียมรับมือวิกฤตภัยแล้งในปี 2559 นี้ โดยมีแผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีปริมาณน้ำต้นทุน จากเขื่อนทั้ง 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธ์) รวม 4,247 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำแม่กลองมีปริมาณน้ำต้นทุน จากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ รวม 4,748 ล้านลบ.ม. และลุ่มน้ำพอง (เขื่อนอุบลรัตน์) มีปริมาณน้ำต้นทุน เพียง 230 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก และไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำพอง ทั้งนี้เขื่อนขนาดใหญ่ของ กฟผ. ได้มีการวางแผนการระบายน้ำในฤดูแล้ง ให้เป็นไปตามแผนการระบายน้ำของกรมชลประทานและคณะกรรมการอำนวยการ บูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2559 ที่จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ เป็นหลัก ส่วนภาคการเกษตร สนับสนุนน้ำได้เฉพาะพืชที่ปลูกไว้เดิม เนื่องจากต้องสำรองน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในช่วงต้นฤดูฝน ปัจจุบันเขื่อนภูมิพล ระบายน้ำวันละ 4.4 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ ระบายน้ำวันละ 8.5-10.0 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนศรีนครินทร์ ระบายน้ำวันละ 7 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนวชิราลงกรณ ระบายน้ำวันละ 9 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำวันละ 0.5 ล้าน ลบ.ม. เป็นต้น

         นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ชฟน. กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ แก่ภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม และทุกภาคส่วน โดยรอบเขื่อนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันหาแนวทางเตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวโน้มว่า ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศที่สามารถนำมาใช้งานได้ มีปริมาณต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และอาจไม่เพียงพอ ต่อภาคเกษตรกรรม จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดการเพาะปลูกข้าวนาปรังลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังงดสูบน้ำและปิดกั้นลำน้ำชุมชนเมืองใช้น้ำอย่างประหยัด และไม่ปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภค แต่ย้ำว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างแน่นอน เพราะสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำ คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น และในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง กฟผ. มีมาตรการรองรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงประเภทอื่นแทน

20160126 m02 02

         “วิกฤตภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ นับเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญและควรเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะขาดแคลนน้ำ จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำของประเทศ” ชฟน. กล่าวทิ้งท้าย