random-csr-img00.jpg

         คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ชื่นชมหลังติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกป่า กฟผ. ในภาคเหนือและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้กฟผ. จริงจัง ทุ่มเทในการดำเนินงาน และเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

20160128 c01 01

20160128 c01 02

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม และนายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นำโดย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมาธิการ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช รองประธาน กรรมาธิการคนที่หนึ่ง ศาตราจารย์ดุสิต เครืองาม รองประธานกรรมาธิการคนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน เพื่อศึกษา วิเคราะห์จัดทำแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศไทยด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

20160128 c01 03

         นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมาธิการฯ กล่าวถึงการศึกษาดูงานว่า "ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมดูงานด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ประทับใจ การดูงานครั้งนี้ช่วยให้คณะเกิดความเข้าใจ และถือเป็นประโยชน์ต่อการคิดวิเคราะห์และจัดทำแนวทางข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการปฏิรูปประเทศไทยด้านพลังงานให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป"

20160128 c01 04

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. และ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ กล่าวถึงโรงไฟฟ้าหงสาว่า เป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตรวม 1,878 เมกะวัตต์ ดำเนินการขายไฟให้ กฟผ.จำนวน 1,473 เมกะวัตต์ และใช้ใน สปป.ลาว จำนวน 100 เมกะวัตต์ ปัจจุบันดำเนินการจ่ายไฟไปแล้ว 2 เครื่อง ในส่วนเครื่องที่ 3 มีกำหนดการจ่ายไฟในวันที่ 2 มีนาคมปีนี้ ซึ่งทางโครงการเองได้ตระหนักและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอ มีการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดโดยติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 จุด ใน สปป.ลาว 1 จุดในประไทย 2 จุด สำหรับการดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ในสัญญาสัมปทานได้ระบุให้ดูแล 450 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอยู่ชุมชนบ้านนาแก่นคำ โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกมีการจัดหาอาหาร มีการจ้างงาน 1 ครอบครัว 1 คน ตลอดจนจัดอบรมฝึกอาชีพ และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 150 เปอร์เซ็น

20160128 c01 05

         พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช รองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่ง กล่าวว่า "จากการเยี่ยมชมการดำเนินงานปลูกป่า กฟผ. ที่แปลง FPT25 ขอชื่นชม กฟผ. ที่ทุ่มเทและจริงจังในการดำเนินงาน ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี แค่เพียงในเฉพาะจังหวัดน่านนั้นปลูกได้แล้วกว่า 80,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ในพื้นที่ป่าชุมชน 1,000 ไร่ และป่าต้นน้ำ 18,900 ไร่ ทราบมาว่าทั้งโครงการฯ สามารถดำเนินการปลูกจริงได้กว่า 26,500 ไร่ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเท่าตัว เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการปลูกป่าภายใต้การดูแลของ กฟผ. เป็นโครงการที่ยั่งยืนและคงอยู่ได้ เพราะมีการติดตาม ประเมินผลและดูแลตลอดการเริ่มทำโครงการมาจนถึงปัจจุบัน มิได้ปลูกแล้วทิ้งละเลย หรือปลูกตามกระแสแต่อย่างใด ”

         ในการนี้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ยังได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่านใหม่ บนพื้นที่รวม 125 ไร่ ซึ่งรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสา ถือเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบ (Gas Insulated Substation : GIS) สายส่งไฟฟ้าระบบ 500 kv เชื่อมระบบจาก โรงไฟฟ้าหงสา-น่าน น่าน-แม่เมาะ3 แม่เมาะ3-ท่าตะโก และเชื่อมระบบไฟฟ้าภาคเหนือตอนบนและภาคกลางอีกด้วย