007.jpg

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับแรม ณ เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

20160203 M01 01

20160203 M01 02

20160203 M01 03

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษ 2 เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ โดยเสด็จพระราชดำเนินถึงเขื่อนสิริกิติ์ เวลา 17.20 น. จากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังเรือนรับรองพิเศษ 2 เขื่อนสิริกิติ์ และในเวลา 17.50 น. เสด็จฯ ถึงร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อร่วมงานถวายเลี้ยง ณ ห้องมณีน่าน

         ในช่วงบ่ายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอม บริเวณเรือนรับรองพิเศษ 2 เขื่อนสิริกิติ์ ในช่วงเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เสด็จฯ ออก ณ บริเวณด้านหน้าเรือนรับรองพิเศษ 2 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร กฟผ. และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป