random-csr-img06.jpg

         กฟผ. ร่วมแสดงนิทรรศการ ในงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุน การพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

20160204 c01 05

20160204 c01 06

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. และ นายวิเชียร งามจันทราทิพย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน โดย กฟผ. ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง จัดนิทรรศการแสดงถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ในการพัฒนากำลังคนในระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีทักษะความชำนาญ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

20160204 c01 07

         ทั้งนี้ กฟผ. และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพของเยาวชน อ.แม่เมาะ และผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและผู้ผลิตรายย่อย (IPP & SPP) ทั่วประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ กฟผ. แม่เมาะ และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นแหล่งเรียนรู้หลักในการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านทักษะวิชาชีพภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ กฟผ. และ สอศ. ยังร่วมกันส่งต่อองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาสู่สังคม (Learning For Society) เร่งพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการจัดทำโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีในช่วงนำร่อง 5 ปีนี้ (พ.ย. 2558 - พ.ย.2563) ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะสามารถพัฒนานักศึกษาได้มากถึง 1,625 คน ในสถาบันอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน กฟผ.

         สำหรับการเรียนการสอนเป็นแบบทวิภาคี คือ เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประกอบการ และ ภาคชุมชน โดย กฟผ. สนับสนุน บุคลากร อุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติใน 5 สาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า,สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

20160204 c01 08

         “กฟผ. ยินดีให้การสนับสนุน และส่งเสริมด้านเยาวชน โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา ในการพัฒนาช่างเทคนิคให้มีทักษะความชำนาญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทย” นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ กล่าวในที่สุด