random-csr-img04.jpg

20160209 c01 01

         กฟผ. เตรียมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ให้ประชาชนได้เข้ากราบสักการะ พร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2559

20160209 c01 02

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ร่วมจัดงานนิทรรศการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอกาสวันมาฆบูชา ครั้งที่ 2/2559 พร้อมคณะกรรมการร่วมจัดนิทรรศการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 510 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การกำหนดรูปแบบการรักษาความปลอดภัย และการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการร่วมจัดนิทรรศการฯ ได้หารือถึงรูปแบบการจัดนิทรรศการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งรูปแบบการจัดนิทรรศการฯ ในเบื้องต้น จะประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มาประทับไว้ในมณฑปซึ่งจะตั้งอยู่ใจกลางซุ้มแสดงพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงการจัดแสดงพระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตธาตุของพระอัครสาวก พระธาตุของพระอรหันต์ในปัจจุบัน เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ เป็นต้น และพระธาตุที่ไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นของพระอรหันต์ท่านใด โดย กฟผ. ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต อดีตรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้กราบสักการะและชื่นชมบารมี

20160209 c01 03

         นอกจากนี้ นิทรรศการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอกาสวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ยังมีกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพ และจำหน่ายหนังสือที่ระลึกให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วย คณะผู้จัดนิทรรศการฯ ขอเชิญผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกท่านเข้าร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังกล่าว เพื่อกราบสักการะและชื่นชมบารมีพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึง สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยมีกำหนดจัดงานนิทรรศการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอกาสวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2559

         ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมจัดนิทรรศการฯ ยังได้จัดทำวีดิโอสัมภาษณ์คุณหญิงสุรีพันธ์ เกี่ยวกับความเป็นมา และ คุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้มาร่วมงานได้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงจัดทำหนังสืออันทรงคุณค่าที่รวบรวมประวัติ และภาพถ่ายของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

         “กฟผ. มีโอกาสร่วมจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลมาก ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมงานเพื่อกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ และ กฟผ. ยังได้ตั้งใจจัดทำหนังสืออันทรงคุณค่าที่รวบรวมทั้งประวัติ และเรื่องราวความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วย” รวค. กล่าวเชิญชวน