032.jpg

         พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พน.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ ชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (อค-ทม.) ชี้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง

20160210 m01 05

20160210 m01 03

20160210 m01 04

         นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) และนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาไฟฟ้าของ กฟผ. ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาค พร้อมทั้งเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (อค-ทม.) การดำเนินงานเหมืองแม่เมาะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ กฟผ. แม่เมาะ ณ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

20160210 m01 01

         นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) กล่าวว่า “กฟผ. มีภารกิจในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้น เช่น โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี Ultra - Super Critical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และควบคุมมลสารเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินงานด้านโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินยังถูกควบคุมด้วยมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัด จากกรมควบคุมมลพิษ ทำให้ กฟผ. แม่เมาะ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งความรู้ด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศ ในปัจจุบัน

20160210 m01 02

         พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “การดำเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อธิบายข้อกังวลของประชาชนได้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนยีที่ดี มีมาตรฐานระดับสากล การดำเนินงานเหมืองที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง รวมทั้งการดูแลชุมชนโดยรอบอย่างเป็นมิตร สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โดยสิ่งเหล่านี้ถูกพิสูจน์โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยัง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แห่งนี้ และขอยืนยันว่า กฟผ. แม่เมาะ ไม่มีมลพิษ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ดำเนินงานโดยมาตรฐานระดับสากล และดูแลชุมชนด้วยหัวใจ”

         ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาไฟฟ้าของ กฟผ. ในพื้นที่ภาคเหนือ มีกำหนดการเยี่ยมชมการทำงานเหมือง การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนฯ (อค-ทม.) คุณภาพวิถีชุมชนแม่เมาะ สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษชาติแม่เมาะ และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ